Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/07-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 24.03.2007
Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje sjemništaraca - stranaca

Od Biskupijskog misijskog sjemeništa zaprimljen je podnesak vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04). U bitnome, traži se obustava postupka naplate doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje sjemeništaraca - stranaca i predlaže oslobođenje od obveze doprinosa osiguranika po osnovi - stranac - koji u Republici Hrvatskoj borave na školovanju kao sjemeništarci. Povodom upita odgovaramo u nastavku.

 

Sustav obveznog zdravstvenog osiguranja (obveza osiguranja te prava i obveze iz osiguranja i ostala pitanja) uređen je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06).

 

Kada je riječ o strancima, prije svega, upućujemo na odredbe Zakona o strancima (Narodne novine, broj 109/03) prema kojima je, između ostalih, kao uvjet za odobrenje privremenog boravka i/ili stalnog boravka strancu u Republici Hrvatskoj propisano i da ima uređeno osobno zdravstveno osiguranje (članci 38. i 49. toga Zakona) a zdravstvena zaštita stranaca uređena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, 114/97).

 

Obvezno zdravstveno osiguranje financira se plaćanjem doprinosa a sva pitanja vezana uz doprinose, pa tako i pitanje obveznika doprinosa, osnovica i stopa za obračun doprinosa, uređena su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja.

 

Status u osiguranju (prijavu i odjavu) osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje i provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odnosno područni ured toga Zavoda i to na zahtjev samog osiguranika ili na zahtjev druge fizičke ili pravne osobe koji su dužni stranca prijaviti na zdravstveno osiguranje jer je to pitanje koje prethodi u postupku stjecanja statusa stranca u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Zakona o strancima. Pri utvrđivanju statusa u osiguranju HZZO polazi od osiguranika pojedinca jer je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca propisano više mogućih statusa i više mogućih slučajeva o tome tko za stranca podnosi prijavu na osiguranje (i odjavu) te tko je dužan snositi teret zdravstvene zaštite.

 

Nakon što utvrdi status u osiguranju HZZO podatke o osiguraniku koji je, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca, sam dužan snositi teret zdravstvene zaštite (osiguranja), sukladno odredbi članka 80. stavka 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, dostavlja Poreznoj upravi koja je mjerodavna za utvrđivanje obveze i iznosa doprinosa te za naplatu doprinosa.

 

Ako pak prijavu na osiguranje podnese druga fizička ili pravna osoba i koja, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca, ima obvezu tereta doprinosa tada se podaci o toj osobi ne dostavljaju Poreznoj upravi već nositelj tereta ima obvezu sam obračunati svotu doprinosa, uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05 i 96/06).

 

Prema tome, obveza doprinosa proizlazi iz statusa u osiguranju a Porezna uprava nije mjerodavna za utvrđivanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju stranca niti ima ovlasti za oslobađanje od obveze doprinosa.

 

Povratak na prethodnu stranicu