Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/49
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.10.2006
Dokaz o statusu u osiguranju

Od ''A" iz Pakraca, zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona O doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 177/03 i 175/04 – dalje u tekstu Zakon).

 

U bitnome, postavljaju se pitanja o tome kako dokazati status u osiguranju nerezidenta s prebivalištem u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju a u tuzemnom trgovačkom društvu obnaša dužnost člana uprave i prema tome utvrditi činjenice o tome postoji li ili ne postoji obveza osiguranja u Republici Hrvatskoj po osnovi člana uprave trgovačkog društva odnosno obveza doprinosa prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak. Konkretno, riječ je o rezidentu Republike Italije. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Pitanja obveze doprinosa nerezidenata u Republici Hrvatskoj i primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju uređena su člankom 63. Zakona a postupak dokazivanja statusa u obveznom socijalnom osiguranju države supotpisnice ugovora o socijalnom osiguranju propisan je člancima od 43. do 45. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05 - dalje u tekstu Pravilnik). Republika Hrvatska i Republika Italija sklopile su Ugovor o socijalnom osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 15/3) te Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/3).

 

Prema odredbi članka 3. Administrativnog sporazuma tijela dviju država ugovornica za vezu između mjerodavnih nositelja svake države su:

 

A) U Hrvatskoj:

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija - Zagreb

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba - Zagreb

- Hrvatski zavod za zapošljavanje - Središnja služba - Zagreb.

 

B) U Italiji

- Nacionalni zavod za socijalno osiguranje - Glavno sjedište - Rim (Lž Istituto Nazionale Sociale - INPS - Sede Centrale - Roma);

- Nacionalni zavod za osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti -Glavna uprava - Rim (Lž Istituto Nazionale per Iz Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - INAIL - Direzione Generale;

- Ministarstvo zdravstva - Glavno sjedište - Rim (II Ministero della Sanit- - Sede Centrale).

 

Prema navedenom, za sva pitanja vezana uz način dokazivanja statusa u osiguranju (obrazac i naziv tijela koje ima ovlast izdavanja obrasca - dokaza) isplatitelj primitka odnosno trgovačko društvo u kojemu nerezident obnaša dužnost člana uprave treba se obratiti mjerodavnom tijelu Republike Hrvatske iz članka 3. Administrativnog sporazuma koje će potvrditi valjanost dokumenta izdanog od mjerodavnog tijela Republike Italije o socijalnom statusu svake pojedine osobe i prema tome postupiti te kao dokaz predočiti u postupku nadzora.

Povratak na prethodnu stranicu