Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/44
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.09.2006
Obveza doprinosa prema primicima od imovine
Od gospođe "NN" iz Zagreba, zaprimljen je podnesak vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 177/03 i 175/04 - dalje u tekstu Zakon). Podnositeljica upita, u bitnome, navodi:
- primila je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o priznavanju statusa osiguranika počevši od 1. siječnja 2005.,
- postupak utvrđivanja statusa u mirovinskom osiguranju proveden na temelju potvrde Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb - Ispostava Trnje o tome daje upisana u registar obveznika poreza na dohodak,
- ne obavlja samostalnu djelatnost već dohodak od imovine (najam poslovnog prostora) utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.

Smatra da nije obvezna po toj osnovi osigurati se niti plaćati doprinose za obvezna osiguranja i traži tumačenje o tome da li je Zakonom propisana obveza doprinosa prema primicima koji se ostvaraju od imovine. Na upit dajemo tumačenje.

Obveza osiguranja i osobe koje se imaju obvezu osigurati uređeni su propisima iz djelokruga obveznih osiguranja pa je tako:
- člankom 11. točkom 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04. 177/04 i 92/05) propisano da su obvezno osigurane i "osobe koji ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi" a
- člankom 5. stavkom 1. točka 10.b Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04 i 177/04.) propisano da su obvezno osigurane i "osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza
registracije te djelatnosti, a nisu osigurane po osnovi rada".

Navedene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojima se u sustav osiguranja uvode i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti za čije bavljenje nije uvjet prethodna registracija u tijelu državne uprave već samo upis u registar obveznika poreza na dohodak primjenjuju se od 1. siječnja 2005.

Od strane Porezne uprave - Središnjeg ureda izdana je posebna uputa Klasa: 411-01/04-01/112 Ur.broj: 513-07-21-01/04-01 od 15. prosinca 2004. o načinu postupanja u slučaju kada je u registar obveznika poreza na dohodak upisana osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti i prema toj uputi (citat):

"Zavodima je potrebno dostaviti podatke o svim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost, a za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije, a nisu osiguram po nekoj drugoj osnovi, niti su u radnom odnosu, niti korisnici prava na mirovinu (neosigurane osobe) pojedinačno putem aplikacije "prazna potvrda" za svakog obveznika posebno".

Iz citiranog dijela upute jasno je da se potvrda treba dostaviti za osobu koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj je osnovi upisana u registar obveznika poreza na dohodak ali ne i za osobu koja je upisana u registar obveznika poreza na dohodak iz razloga što ostvaruje primitke od imovine ili imovinskih prava a dohodak od tih primitaka utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.

U ovom se slučaju i nadalje radi o dohotku čiji je izvor imovina i imovinsko pravo, sukladno odredbi članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) te o obvezniku poreza na dohodak koji je, sukladno odredbi članka 29. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak, dužan dohodak od imovine utvrđivati u skladu s odredbama članaka od 19. do 24. toga Zakona odnosno na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.

Ako je, kao u ovom predmetu, izdana potvrda o upisu u registar obveznika poreza na dohodak a upis se temelji na primicima od imovine ili od imovinskih prava i ako stranka to zahtijeva, mjerodavna ispostava treba pisanim putem o tome izvijestiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje s napomenom da se potvrda smatra neutemeljenom za svrhu za koju je izdana te da treba poništiti radnje poduzete povodom te potvrde odnosno poništiti status u osiguranju utvrđen po toj osnovi s danom utvrđivanja statusa (unatrag) i o prestanku osiguranja izvijestiti Poreznu upravu na uobičajeni način.

Nakon što Porezna uprava zaprimi podatak o prestanku osiguranika (putem APIS IT-a) stornirati će se obveze koje su evidentirane i dosada nastale za uplatu a u ispostavi treba donijeti i rješenje kojim će se sva rješenja o obvezi doprinosa po osnovi ovoga upisa proglasiti ništavnim.
Povratak na prethodnu stranicu