Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/33
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.09.2006
Obveza doprinosa za obvezna osiguranja prema primicima rezidenta Republike Makedonije
Od "A" d.o.o., Zagreb, zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon). Postavlja se pitanje o tome postoji li obveza doprinosa za obvezna osiguranja prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak a primitak se ima isplatiti rezidentu Republike Makedonije s osnove obavljene konzultantske usluge. Na postavljeni upit odgovarano u nastavku.

Pitanja obveze doprinosa nerezidenata u Republici Hrvatskoj i primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju uređena su člankom 63. Zakona a postupak dokazivanja statusa u osiguranju države supotpisnice ugovora o socijalnom osiguranju propisan je člancima od 43. do 45. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05 - dalje u tekstu Pravilnik). Republika Hrvatska i Republika Makedonija sklopile su ugovor o socijalnom osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 16/97).

Kako je u ovom slučaju riječ o nerezidentu s prebivalištem u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju to će isplatitelj primitka, prilikom utvrđivanja činjenica o tom postoji li ili ne postoji obveza doprinosa prema primitku, postupiti u skladu s odredbama međudržavnog ugovora a od primatelja će, sukladno odredbi članka 44. stavak 2. Pravilnika, pribaviti pisani dokaz o statusu u osiguranju izdan u skladu s odredbama međudržavnog ugovora i od mjerodavnog tijela Republike Makedonije koji, prema odredbi članka 44. stavka 3. Pravilnika, na dan isplate primitka, ne smije biti stariji od šest mjeseci. Ako takav dokaz ne postoji isplatitelj će utvrditi obvezu doprinosa te doprinose obračunati i uplatiti i izvijestiti o tome na način kako je to Zakonom i Pravilnikom propisano za doprinose prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak.

Sukladno odredbi članka 44. stavak 3. Pravilnika navedeni dokaz o obveznom osiguranju ne smije na dan isplate primitka biti stariji od šest mjeseci.
Povratak na prethodnu stranicu