Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:334-04/05-01/45
Urudžbeni broj:513-07/21-01/06-2
Zagreb, 01.03.2006
Obveza doprinosa po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka proslijedilo nam je upit gospode "A.B." Orašac, vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04), o obvezi doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu istovremeno uz radni odnos ili uz korištenje prava na mirovinu, o čemu u nastavku dajemo mišljenje.

1. Usluge u seljačkom domaćinstvu osobe koja je istovremeno i u radnom odnosu

Tko i pod kojim uvjetima može pružati turističke i ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu uređeno je posebnim propisima iz oblasti turizma (Zakon o turističkoj djelatnosti) i ugostiteljstva (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti) i prema tim propisima, osim trgovačkog društva, trgovca pojedinca i obrtnika, te usluge mogu pružati i građani i o tome im se izdaje rješenje tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave mjerodavnog za poslove turizma i ugostiteljstva.

Prema propisima iz oblasti obveznih osiguranja (Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o zdravstvenom osiguranju) obvezu osiguranja, između ostalih (ako nisu osigurani po drugoj osnovi), imaju i:
- osobe koje obavljaju djelatnost obrta ali i
- osobe koje obavljaju ostale samostalne djelatnosti i po toj su osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak
Navedeno znači da osoba koja pruža turističke i ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu a istovremeno je u radnom odnosu, i po toj je osnovi već osigurana, nema obvezu osiguranja i po drugoj osnovi (aktivnosti) a poslodavac ima obvezu prijaviti je na osiguranja i odjaviti s osiguranja, prema propisima iz oblasti osiguranja, te obvezu obračuna i plaćanja doprinosa prema mjesečnoj plaći.

Prema naravi posla pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ima obilježje trajnosti (makar se radilo i samo sezonski) a i namjera je od te djelatnosti ostvarivanje dohotka pa se u smislu odredaba Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) ova djelatnost smatra samostalnom djelatnosti izjednačenom s obrtom iz članka 18. stavka 1. točke 1. toga Zakona prema kojoj je propisana obveza upisa u registar obveznika poreza na dohodak i od koje se dohodak utvrđuje kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju, na temelju poslovnih knjiga.

Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja propisana je obveza doprinosa prema osnovi po kojoj je obveznik doprinosa osiguran (u konkretnom slučaju prema plaći koju ostvaruje od poslodavca) ali je, člankom 95. toga Zakona, propisana i obveza doprinosa i po više osnova za istoga osiguranika, ovisno o njegovoj poslovnoj aktivnosti, odnosno više osnova za plaćanje doprinosa za istu osobu se ne isključuje.

Pozivom na tu odredbu, istim je Zakonom uređena obveza doprinosa, osnovica za obračun te vrste i stope za obračun doprinosa za slučaj kada osoba koja je u radnom odnosu (i po toj je osnovi osigurana) istovremeno obavlja samostalnu djelatnost ali na način da je osnovica za obračun doprinosa "godišnja osnovica" a to je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u poreznom razdoblju, na temelju poslovnih knjiga. Ovo znači da obveza doprinosa prema "drugoj djelatnosti" postoji samo u slučaju ako se ostvari dohodak te iznos stvarne obveze ovisi o iznosu dohotka, odnosno, ako nema dohotka tada nema niti obveze doprinosa po toj (dodatnoj) osnovi. Osim navedenoga, obveza doprinosa po toj osnovi je i ograničena do najvišeg iznosa a to je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 te brojke 12 (članak 23.c stavak 2. Zakona) i za 2006. to iznosi 48.352,20 kuna. što znači da, ako se ostvari dohodak iznad tog iznosa, isti ne podliježe obvezi doprinosa.

Doprinosi koje, prema navedenoj obvezi, uplati poduzetnik priznati su izdatak za godinu kada su uplaćeni odnosno umanjuju osnovici za obračun poreza na dohodak.

2. Usluge u seljačkom domaćinstvu osobe koja je ostvarila pravo na mirovinu

Činjenica je da, se, prema odredbi članka 90. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98. do 92/05), korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, obustavlja isplata mirovine. Osim što se obustavlja isplata mirovine istu se osobu iznova uvodi u sustav osiguranja što znači da nakon toga postaje ponovno aktivnim osiguranikom po osnovi obavljanja djelatnosti (upisane u registar obveznika poreza na dohodak).

Nakon ponovnog uvođenja u aktivno osiguranje postoji i obveza doprinosa ali sada prema mjesečnoj osnovici i neovisno o tome koliki dohodak ostvaruje obavljanjem samostalne djelatnosti.

Prava po osnovi plaćenih doprinosa po osnovi obavljanja "druge djelatnosti" (uz radni odnos) i prava po osnovi naknadno plaćenih doprinosa osobe koja je stekla pravo na mirovinu ali je isplata mirovine obustavljena i korisnik mirovine ponovno osiguran te po toj osnovi stječe novi (dodatni) staž u osiguranju uređena su posebnim propisima (iz oblasti socijalnih osiguranja) i za njihovo tumačenje mjerodavna su resorna ministarstva.
Povratak na prethodnu stranicu