Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.02.2006
Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Od Osnovne škole "A" iz Zagreba, zaprimljen je upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) u dijelu koji uređuje obvezu posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom odnosno koju stopu doprinosa za obračun toga doprinosa treba primijeniti poslodavac koji zapošljava 87 radnika od kojih niti jedna osoba nije osoba s invaliditetom. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom i obveza plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom te osnovica i stope za obračun toga doprinosa uređene su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 143/02 i 33/05), a prema odredbi članka 10.a stavka 4. toga Zakona "na obvezu obračunavanja, plaćanja, izvještavanja, dospijeća za uplatu, obvezu plaćanja zatezne kamate u slučaju neplaćanja Posebnog doprinosa u propisanom roku i ostale obveze poslodavca vezane uz Posebni doprinos te na mjerodavnost zaprimanja izvješća, evidentiranje, naplatu, nadzor, zastaru utvrđivanja i prava na naplatu Posebnog doprinosa, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka, primjenjuju se posebni propisi koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja, kao i opći porezni propisi te provedbeni propisi doneseni na temelju istih".

Prema odredbi članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvan proračunski fondovi, te pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bili su dužni na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, do 31. prosinca 2005. zaposliti najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 50 zaposlenih, ali se, prema stavku 2. istoga članka obveza ne odnosi se na poslodavca - fizičku ili pravnu osobu koji zapošljava manje od dvadeset radnika.

Prema tome, poslodavac Osnovna škola Retkovec koja zapošljava 87 radnika imala je obvezu do 31. prosinca 2005. zaposliti najmanje jednu osobu s invaliditetom ali kako, prema navodu iz upita, ta nije ispunjena to ima obvezu s početkom od plaće koja se isplaćuje za siječanj 2006., plaćati i poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u skladu s odredbom članka 10.a stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i to po stopi od 0,2% prema odredbi stavka 3. toga članka.

Poslodavac koji ima obvezu plaćanja posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom doprinos za zapošljavanje iz članka 2. stavka 1. točke 4. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obračunava po stopi 1,6% umjesto po stopi 1,7% (članak 30. stavak 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja).
Povratak na prethodnu stranicu