Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/168
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 25.11.2003
Obvezno osiguranje učenika i studenata za vrijeme praktične nastave odnosno stručne prakse i obvezni doprinosi
Povodom upita od 17. 11. 2003. vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/2002. i 175/2003. ) i pitanje osiguranja učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse te plaćanje doprinosa u tim slučajevima odgovaramo u nastavku.
Prema članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02 i 117/03), kao osobe osigurane u određenim okolnostima, za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti osigurani su, između ostalih, i učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca.
Prema članku 13. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 94/o1., 88/02., 149/02. i 117/03.), kao druge osobe osigurane u određenim okolnostima, prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti imaju, između ostalih, učenici, naučnici i studenti koji sudjeluju na praktičnoj nastavi, praktičnom radu i na stručnim putovanjima.
Obveza doprinosa, obveza obračuna i obveza plaćanja doprinosa uređeni su člankom 4. točkama 17., 37. i 39. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (u nastavku teksta Zakon), a osnovica i stope za obračun doprinosa člankom 6o. Zakona.
Člankom 6o. Zakona propisano je da obveznik obračunavanja doprinosa iz članka 4. točke 37. i 39. obračunava doprinose obvezniku doprinosa i obvezniku plaćanja doprinosa iz članka 4. točka 17.3., prema najnižoj mjesečnoj osnovici i stopama propisanim tim člankom, pa, u slučaju obveze doprinosa za osiguranje u određenim okolnostima učenika i studenata na praktičnom radu ili stručnoj praksi:
- obveznik obračunavanja doprinosa je škola ili visoko učilište koji učenika ili studenta upućuju na praktičan rad ili stručnu praksu (članak 4. točka 39. Zakona) a
- obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa je Republika Hrvatska (članak 60. vezano uz članak 4. točka 17.3. Zakona).
Osnovica za obračun doprinosa je najniža mjesečna osnovica sukladno članku 24. stavku 1. Zakona. U slučaju da se doprinosi imaju obračunati za razdoblje kraće od mjesec dana, odnosno za točno određeni broj dana koje je učenik ili student proveo na praktičnom radu ili stručnoj praksi u jednom mjesecu, mjesečna osnovica dijeli se s brojem dana toga mjeseca i množi s brojem dana za koje postoji obveza obračuna doprinosa i tako dobije razmjerni iznos osnovice (članak 24. stavak 2. Zakona).
Obračun doprinosa ima se obaviti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec (članak 67. stavak 2. Zakona) a dospijeće za uplatu obračunanih doprinosa je do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec (članak 72. Zakona).
Obveznik obračunavanja doprinosa dužan je o iznosu osnovice, vrsti i iznosu utvrđenih doprinosa te o obvezniku doprinosa i plaćanja doprinosa izvjestiti Središnji registar osiguranika (REGOS) i Poreznu upravu (članak 78. Zakona).
REGOS izvješćuje na način uređen Zakonom o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 114/01 i 153/02), te Pravilnikom o Obrascu RS ("Narodne novine", broj 118/ol, 2/02, 7/02, 16/02, 126/02 i 158/02), a Poreznu upravu na način uređen Pravilnikom o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 140/2003.), podnošenjem mjesečnog izvješća na obrascu IDD-1.
Povratak na prethodnu stranicu