Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/117
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.09.2003
Tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Povodom vašeg dopisa Klasa: 411-01/03-01/187 Ur. broj:338-01-28-03-l od 3. rujna 2003. a vezano je uz tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) odgovaramo u nastavku.
Člankom 64. stavak 1. Zakona propisano je da obvezniku doprinosa kojemu je obveza utvrđena rješenjem, u razdoblju u kojemu koristi naknadu plaće iz članka 23. Zakona, miruje obveza doprinosa, osim ako ovim Zakonom nije drugačije riješeno.
Člankom 66. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, 149/02 i 117/03) propisano je:
«Obvezniku plaćanja doprinosa iz članka 52. točke 2. i 4. ovoga Zakona koji nije uplatio doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za najmanje dva kalendarska mjeseca, ograničava se korištenje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na hitnu medicinsku pomoć. Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanu neposredne opasnosti po život i zdravlje. Obustavljeno korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja se od dana podmirenja dužnog iznosa doprinosa s pripadajućim kamatama.»
Iz citirane odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju proizlazi da se obvezniku doprinosa, u slučaju kada dva kalendarska mjeseca nije uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje ograničava korištenje prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na hitnu medicinsku pomoć, ali se pravo uspostavlja od dana podmirenja dužnog iznosa, pa u
slučaju osiguranika po osnovama prema kojima se osnovica i doprinosi utvrđuju rješenjem, a otvoreno im je bolovanje od strane doktora opće medicine na teret Zavoda, miruje obveza plaćanja doprinosa sukladno odredbi članka 64. stavka 1. Zakona, bez obzira što mu se naknada ne isplaćuje.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao obveznik te obveznik obračuna i plaćanja doprinosa prema naknadi plaće na teret Zavoda (članak 23. Zakona) dužan je o datumu početka i prestanka prava na naknadu izvijestiti Poreznu upravu sukladno članku 80. stavku 1. Zakona bez obzira ako se naknada privremeno i ne isplaćuje, a radi pravilnog zaduživanja iznosima doprinosa kroz navedeno vremensko razdoblje, odnosno evidentiranja mirovanja obveze.
Povratak na prethodnu stranicu