Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/95
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 14.07.2003
Doprinos za zdravstveno osiguranje inozemnih umirovljenika i osoba koje su dobrovoljno zdravstveno osigurane
Prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, i 149/02) na osnovno zdravstveno osiguranje osigurani su i:
korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno (članak 5. stavak 1. točka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju) i
osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi uz dodatne uvjete - tzv dobrovoljno zdravstveno osiguranje (članak 5. stavak 1. točka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju).
U vezi s utvrđivanjem mjesečne osnovice i mjesečnog iznosa doprinosa osiguranika i obveznika doprinosa iz ovih skupina, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku Zakon) daje se dodatna uputa o načinu postupanja.
Obveznik doprinosa po osnovi mirovine i invalidnine iz inozemstva
Osnovica za obračun doprinosa osiguraniku po osnovi mirovine i invalidnine koju prima od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja propisana je člankom 19. Zakona i to kao iznos mirovine i invalidnine koju inozemni nositelj isplaćuje umirovljeniku, ali ne može biti viša od umnoška iznosa najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2,00, što znači da je visina osnovice različita i može se kretati u rasponu između iznosa najniže mjesečne osnovice (1.858,50 kuna) do iznosa umnoška iznosa najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2,00, odnosno, za 2003. godinu 3.717,00 kuna.
Pri preuzimanju općih podataka o osiguranicima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) preuzeti su podaci o osiguranicima po ovoj osnovi (ukupno 1.106 osoba). U ISPU - aplikaciji Obvezni doprinosi programski im je dodijeljen TIM 954 i indikator «M», što znači da im se rješenje ne tiska u GZAOP-u već u ispostavi Porezne uprave.
Područni uredi HZZO-a će do 31. srpnja 2003. dostaviti podatke o iznosu mirovine odnosno invalidnine za svakog pojedinog obveznika. Podaci će biti iskazani u valuti u

kojoj se mirovina odnosno invalidnina isplaćuje, razvrstani prema ispostavi Porezne uprave (prebivalištu) i dostavljeni područnom uredu Porezne uprave.
Prema podatku o iznosu mirovine odnosno invalidnine, koji se, u slučaju daje iskazan u stranoj valuti, preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja rješenja, utvrđuje se osnovica za obračun doprinosa za 2003. godinu.
Rješenje se tiska prema predlošku označenom kao rješenje «H», dostavlja obvezniku zajedno s tekstom obavijesti obveznicima doprinosa «B» (koji se može prilagoditi ovoj skupini osiguranika) i nalogom za uplatu dospjelih obveza te knjiži pripisom, a pri izradi rješenja koriste se ostali podaci iz aplikacije obveznih doprinosa radi ispravnog utvrđivanja i knjiženja obveze (datum nastanka ili prestanka obveze).
Za svakog novog osiguranika po ovoj osnovi HZZO dostavlja opće podatke Poreznoj upravi putem GZAOP-a (kao i ostale promjene) ali i neposredno područnom uredu Porezne uprave podatak o iznosu mirovine odnosno invalidnine, jer će se rješenje tiskati u ispostavi.
Obveznik doprinosa po osnovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Za skupinu osiguranika - obveznika doprinosa po osnovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od HZZO-a su zaprimljeni opći podaci i izdana su rješenja (TIM 957).
Međutim, u slučaju podnošenja zahtjeva za stjecanje svojstva osiguranika po ovoj osnovi, prema posebnim uvjetima iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranik stječe pravo na zdravstveno osiguranje pod uvjetom da prethodno uplati doprinos za vremensko razdoblje od dana prestanka ranijeg svojstva odnosno najmanje šest mjeseci unatrag, pa službenik područnog ureda HZZO-a u postupku utvrđivanja svojstva:
- utvrđuje prethodno razdoblje za koje treba, kao preduvjet, uplatiti doprinos da bi se steklo svojstvo osiguranika,
obračunava iznos doprinosa koji treba uplatiti za prethodno razdoblje, mjesečni iznos doprinosa obračunava primjenom stope od 15% (članak 55. Zakona) na najnižu mjesečnu osnovicu, za obračun doprinosa,
izdaje nalog za uplatu iznosa u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske broj 1001005-1863000160 uz poziv na broj 22 8478 - MBG.
Za svakog osiguranika po ovoj osnovi koji to svojstvo stekne nakon preuzimanja općih podataka iz HZZO-a podaci se Poreznoj upravi dostavljaju putem GZAOP-a (kao i ostale promjene). Na temelju dostavljenih podataka u GZAOP-u će se tiskati rješenje o mjesečnoj osnovici i iznosu doprinosa a kao dan početka obveze upisuje se prvi dan prethodnog razdoblja utvrđen u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika.
Povratak na prethodnu stranicu