Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/78
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 02.06.2003
Obračun i plaćanje obveznih doprinosa za stranca
Od društva "A" za poslovanje vrijednosnim papirima, primili smo upit kojim se traži tumačenje primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02 - u daljnjem tekstu: Zakon), u vezi obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa za stranca - člana uprave.
U konkretnom slučaju radi se o osobi koja je talijanski državljanin, zaposlen na skraćeno radno vrijeme od 9,5 sati tjedno u austrijskom društvu. S osnove radnog odnosa s austrijskim poslodavcem, ova osoba je obveznik uplate doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Austriji.
Istovremeno, ista osoba je imenovana članom uprave hrvatskog društva "A" s kojim nije u radnom odnosu.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Sukladno članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01 i 147/02) obvezno su osigurani članovi uprave trgovačkih društava, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi.
Nadalje, člankom 4. točkom 27. Zakona propisano je da je osiguranik član uprave trgovačkog društva obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu prema članku 20. Zakona.
Dakle, da bi neka osoba postala obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa mora prvo steći svojstvo osiguranika prema hrvatskim zakonima o obveznim osiguranjima, odnosno međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju koji su prema Ustavu Republike Hrvatske, dio unutarnjeg pravnog poretka, a po pravnoj su snazi iznad zakona, te prema tome imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom.
U konkretnom slučaju, radi se o talijanskom državljaninu kojemu je mjesto zaposlenja u Republici Austriji s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju, i s kojim se isključuje obvezno socijalno osiguranje u jednoj državi ugovornici za vrijeme trajanja obveznog socijalnog osiguranja u drugoj državi ugovornici, što znači da navedena osoba ne može biti obvezno osigurana u Republici Hrvatskoj kao član uprave trgovačkog društva jer je već obvezno osigurana u Republici Austriji.
Prema tome, kako je navedeni stranac već obvezno osiguran po drugoj osnovi u Republici Austriji kao zaposlenik (neovisno o tome što je zaposlen u skraćenom radnom vremenu), on niti prema članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju a niti po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju ne može biti obvezno osiguran u Republici Hrvatskoj kao član uprave trgovačkog društva te samim tim ne postoji obveza plaćanja obveznih doprinosa.
Navedeni stranac je dužan pribaviti potvrdu stranog nositelja obveznog osiguranja (u Austriji) da je obvezno osiguran u zemlji ugovornici, čime je oslobođen plaćanja svih obveznih doprinosa u Republici Hrvatskoj i to neovisno o tome da li je član uprave ili mu se isplaćuju primici s osnove obavljanja druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada sukladno članku 9. Zakona.
Ukoliko, ta potvrda ne bi bila dostavljena trgovačkom društvu u kojem je navedena osoba član uprave, te isplatitelj ima primitaka s osnove obavljanja druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada navedeni stranac bi podlijegao plaćanju svih doprinosa kao i tuzemni obveznici doprinosa.
Posebno ističemo, da strani državljani država s kojima Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju nisu izuzeti od plaćanja obveznih doprinosa, što drugim riječima znači da su obvezno osigurani ako ispunjavaju uvjete prema važećim propisima o obveznim osiguranjima u Republici Hrvatskoj.
Povratak na prethodnu stranicu