Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/03-01/211
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.03.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja prema primitku za troškove poslijediplomskog studija
Od Grada A, zaprimljen je podnesak kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon).
Konkretno, postavlja se pitanje da li prema primitku koji se, na ime dijela troškova poslijediplomskog studija, isplaćuje građanima Vinkovaca (koji nisu zaposlenici) postoji obveza obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 9. Zakona, propisano je da je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja primitak s osnove druge samostalne djelatnosti te primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim nesamostalnim radom oporeziv porezom na dohodak, što ga isplatitelj isplaćuje osobi osiguranoj s osnove nesamostalnog rada izvan radnog odnosa.
Iznos koji se fizičkoj osobi isplaćuje na ime pokrića troškova poslijediplomskog studija, smatra se, prema članku 12. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02), primitkom od nesamostalnog rada prema kojem, po odbitku izdatka (doprinosa iz osnovice) isplatitelj obračunava, obustavlja od primitka i uplaćuje porez na dohodak.
Prema tome, pozivom na odredbu članka 9. stavak 1. točka 3. Zakona, isti primitak je osnovica prema kojoj postoji obveza obračuna doprinosa iz osnovice te prema stavku 2. istoga članka i obveza obračuna doprinosa na osnovicu.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu