Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:415-01/03-01/10
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.03.2003
Obračun doprinosa, rad honorarnih suradnika - novinara
Od društva A, zaprimljen je upit u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 – u nastavku teksta Zakon).

Prema opisu iz upita radi se, u bitnome, o činjenici da se brojni honorarni radnici u medijima obraćaju s pitanjima i prigovorima na nejednako postupanje, pa i diskriminaciju prema njima nakon uvođenja obveznih doprinosa.

Konkretno, tehničaru koji u redakciji radi honorarno pokraj novinara moraju se plaćati doprinosi a novinaru ne moraju, ako novinar za nekoga obavi neki nenovinarski posao moraju se platiti doprinosi, ako napiše tekst ne moraju. Medijski poslodavci sav teret doprinosa prebacuju na honorarce – smanjuju se honorari za cijeli postotak novog opterećenja ili im se otkazuje suradnja. Mnogi od novinara svakodnevno kod poslodavca rade honorarno i više godina, a nemaju ni dana radnog staža.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:

Člankom 9. Zakona, propisano je da je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja primitak s osnove druge samostalne djelatnosti te primitak s osnove povremenog nesamostalnog rada izvan ugovora o radu (izvan radnog odnosa), a iznimno, prema odredbi stavka 3. istoga članka, ne postoji obveza doprinosa prema primitku od druge samostalne djelatnosti s osnove isporuke djela koje, prema propisima o autorskom pravu ima obilježje autorskog djela, odnosno prema propisima o pravima samostalnih umjetnika, obilježje umjetničkog djela.

Prema članku 3. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine, broj 9/99 – pročišćeni tekst, 76/99 i 67/01), autorskim djelom smatra se tvorevina s područja književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, a prema članku 8. istoga Zakona, autor djela je onaj tko je djelo stvorio. Pri tome se, dakako, podrazumijeva djelo kao samostalna tvorevina njegova autora (samostalna djelatnost s točno propisanim obilježjima prema propisima o porezu na dohodak). Autorsko djelo koje je stvoreno u radnom odnosu (nesamostalni rad prema propisima o porezu na dohodak), poprima poseban karakter i autorskopravni odnosi glede tih djela uređuju se općim aktom i kolektivnim ugovorima ili ugovorima o zapošljavanju (članci 19. do 24. Zakona o autorskom pravu).

U konkretnom slučaju, rada honorarnih suradnika – novinara, postavlja se prije svega pitanje o tome radi li se o nesamostalnom radu ili o samostalnoj djelatnosti u skladu s obilježjima propisanim člancima 9. i 30. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 54/01 i 2/03), pa tek u slučaju kada se radi o samostalnoj djelatnosti treba procijeniti o tome radi li se o isporuci djela koje ima obilježje autorskog djela prema odredbama Zakona o autorskom pravu.

Ako se, kao što se navodi u podnesku, radi o honorarnim suradnicima čiji je rad redovit i svakodnevan te ako uz to postoje i druga obilježja nesamostalnog rada, tada se radi o nesamostalnom radu izvan radnog odnosa, pa prema primitku s ove osnove postoji obveza obračuna doprinosa prema članku 9. stavak 1. točka 3. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

Kako bi podnositelj upita mogao odrediti status novinara i njegovo svojstvo u odnosu na isplatitelja (nesamostalni rad ili samostalna djelatnost) upućujemo i na mišljenje Porezne uprave – Središnjeg ureda Klasa: 410-01/03-01/88 Ur. broj: 513-07/03-2 od 24. veljače 2003. kojim se detaljnije odgovara po istom pitanju.
Povratak na prethodnu stranicu