Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/03-01/69
Urudžbeni broj:513-07/03-12
Zagreb, 05.03.2003
Obveza obračuna doprinosa kod individualne umjetničke nastave – mentorske poduke
Od društva A, zaprimljen je upit kojim se traži mišljenje o tretmanu individualne umjetničke nastave – mentorske poduke, pa vezano za to postojanje obveze obračuna doprinosa za obvezna osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 – u nastavku teksta Zakon).

Radi se, konkretno, o posebnom obliku nastave koji, prema općim aktima Akademije, zbog umjetničkog karaktera održavanja, u kojem nastavnik – umjetnik ne prenosi znanje nego zajedno sa studentom oblikuje umjetničku interpretaciju djela koje se smatra zasebnim visokoškolskim uradkom, i naziva se mentorska poduka, i koji, prema podnositelju upita, ima obilježje autorskog djela.

Na postavljenu upit odgovaramo u nastavku.

Člankom 9. Zakona propisano je da je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja primitak s osnove druge samostalne djelatnosti te primitak s osnove povremenog nesamostalnog rada izvan ugovora o radu (izvan radnog odnosa), a iznimno, prema odredbi stavka 3. istoga članka, ne postoji obveza doprinosa prema primitku od druge samostalne djelatnosti s osnove isporuke djela koje, prema propisima o autorskom pravu ima obilježje autorskog djela, odnosno prema propisima o pravima samostalnih umjetnika, obilježje umjetničkog djela.

Prema članku 3. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine, broj 9/99 – pročišćeni tekst, 76/99 i 67/01), autorskim djelom smatra se tvorevina s područja književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, a prema članku 8. istoga Zakona, autor djela je onaj tko je djelo stvorio. Pri tome se, dakako, podrazumijeva djelo kao samostalna tvorevina njegova autora (samostalna djelatnost s točno propisanim obilježjima prema propisima o porezu na dohodak).

U konkretnom slučaju rada honorarnih suradnika – umjetnika kojima je to svojstvo, prethodno, utvrđeno prema posebnim propisima, isporučeno djelo ima obilježje samostalne djelatnosti u skladu s člankom 30. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 54/01 i 2/03), pa se, uz prethodno pribavljeno mišljenje strukovne umjetničke udruge da se radi o umjetničkom djelu, primjenjuje odredba članka 9. stavak 3. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu