Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/10
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.02.2003
Obračun doprinosa iz primitka za rad studenata
Povodom vašeg dopisa od 28. siječnja 2003. u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) i utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti studenata dajemo tumačenje.

Člankom 10. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (u nastavku teksta Zakon) propisano je da je osnovica za obračun doprinosa svaki pojedinačni primitak koji je posrednik pri zapošljavanju naplatio za rad učenika i redovitog studenta.

Člankom 4. točka 26. Zakona propisano je da je primitak iznos koji se isplaćuje s osnove druge samostalne djelatnosti, povremenog nesamostalnog rada te s osnove rada učenika i redovitog studenta za rad preko posrednika pri zapošljavanju, a sastoji se od porezno priznatog iznosa izdatka, iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se isplaćuje osiguraniku.

Kada je riječ o primitku za rad studenta on ne sadrži porezno priznati izdatak niti porez na dohodak već samo iznos doprinosa iz osnovice i iznos koji se isplaćuje studentu.

Naknada koju posrednik pri zapošljavanju učenika i studenata naplaćuje od naručitelja za uslugu posredovanja ne smatra se primitkom studenta ako se ne namiruje iz iznosa njegovog primitka i ne ulazi u osnovicu za obračun doprinosa iz osnovice.
Povratak na prethodnu stranicu