Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-13
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 28.01.2003
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja - plaćanje doprinosa prema primitku predstavnika stanara i izvješća
Od više upravitelja stambenih zgrada zaprimljeni su upiti o načinu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02. - u nastavku teksta: Zakon) prema primitku za rad predstavnika stanara i o načinu izvješćivanja.
Na upite daje se mišljenje.
Primitak od druge samostalne djelatnosti isplaćen za rad predstavnika stanara osnovica je za obračun doprinosa (članak 9. stavak 1. točka 2. Zakona), Obveznik obračuna i plaćanja doprinosa je isplatite!] primitka (članak 4. točka 7. Zakona).
Isplatitelj primitka u ovom slučaju su suvlasnici (ili etažni vlasnici) zgrade, kao udruga (mogu biti pravne i fizičke osobe) koja nema obvezu registracije, jer se naknada -primitak predstavniku stanara isplaćuje na teret pričuve stambene zgrade.
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim pravima (Narodne novine, broj 91/96) suvlasnici stambene zgrade poslove upravljanja zgradom prenose na upravitelja, a međusobne odnose uređuju ugovorom. Upravitelj, ako je tako ugovoreno, upravlja i novčanim sredstvima prikupljenim plaćanjem pričuve koja se vode na žiroračunu zgrade.
Budući da su prema ovim primicima nastale i dodatne obveze, te osim poreza na dohodak (i prireza porezu) primitak podliježe obračunu i plaćanju obveznih doprinosa kao i obvezi izvješćivanja, upravitelj zgrade, glede dodatnih obveza, može postupiti na dva načina:
l. Prema iznosu primitka predstavnika stanara obračunati doprinose i prilikom svake isplate primitka uplatiti doprinose (iz primitka i na primitak) te porez i prirez porezu na dohodak i u vezi s tim izvijestiti Središnji registar osiguranika (REGOS) i Poreznu upravu.
REGOS izvješćuje na Obrascu RS prilikom svake isplate primitka i to posebno za svakog predstavnika stanara. Podnositelj izvješća je stambena zgrada (iako je to u njeno ime i račun učinio upravitelj).

Poreznu upravu izvješćuje na obrascu «Izvješće o primicima po drugim osnovama, obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu u mjesecu __ godine _» (Obrazac IDD) po isteku mjeseca, a podnositelj izvješća je stambena zgrada (iako je to u njeno ime i račun učinio upravitelj). Na izvješću popunjava podatke u stupcu 3.
Pri plaćanju poreza na dohodak na nalogu za prijenos upisuje JMBG predstavnika stanara, a pri plaćanju doprinosa porezni broj stambene zgrade. Porezni broj otvara se po zahtjevu u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema adresi stambene zgrade. Isti broj služi umjesto matičnog broja pravne osobe odnosno JMBG fizičke osobe.
2. Prema iznosu primitka predstavnika stanara obračunati doprinos na osnovicu za osnovno zdravstveno osiguranje i nalogom za prijenos sa žiro računa stambene zgrade prenijeti ukupan iznos (primitak uvećan za doprinos na osnovicu za zdravstveno osiguranje) na svoj žiro račun i s toga računa izvršiti plaćanja i to primitak predstavniku (neto), obvezne doprinose (iz primitka i na primitak) te porez i prirez porezu na dohodak. Dužan je izvijestiti REGOS i Poreznu upravu.
REGOS izvješćuje na Obrascu RS prilikom svake isplate primitka i to na stranici A Obrasca RS o ukupno isplaćenim primicima i obračunanim doprinosima i porezu za sve primatelje, a na stranici B Obrasca RS razvrstano po svakom osiguraniku.
Poreznu upravu izvješćuje na Obrascu IDD po isteku mjeseca i to za sve isplate tijekom mjeseca za sve predstavnike. Na obrascu popunjava podatke u stupcu 3.
Porez na dohodak plaća posebno za svakog predstavnika i na nalogu za prijenos upisuje JMBG predstavnika stanara, a doprinose uplaćuje jednim nalogom (posebno za mirovinsko a posebno za zdravstveno osiguranje) za sve predstavnike ali upisuje svoj matični broj (upravitelj pravna osoba) odnosno svoj JMBG (upravitelj fizička osoba).
Iznos koji bi upravitelj na ovaj način prenio sa računa stambene zgrade na svoj račun prolazna je stavka u knjigovodstvenom smislu, a budući se ne radi o naplati za isporuku porezno je neutralan i ne podliježe obvezi poreza na dodanu vrijednost.
Ispostave Porezne uprave upoznati će s ovim mišljenjem upravitelje stambenih zgrada na svome području.
Povratak na prethodnu stranicu