Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/3
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 16.01.2003
Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Od REGOS-a je zaprimljen upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02), kojim se, između ostaloga traži tumačenje odredbe članka 87. stavak 2. toga Zakona.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Spomenutim člankom propisano je da se iznimno od odredba stavka 1. istoga članka toga Zakona, prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002.
Iz navedene odredbe Zakona proizlazi da se u slučaju kada se u 2003. godini isplaćuje plaća ili drugi primici koji podlježu obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa, a odnose se na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., postupa na slijedeći način:

1.


kod plaće za rad iz radnog odnosa odnosno osnovice za obračun doprinosa za izaslanog radnika, doprinosi se obračunavaju prema stopama i na način propisan do 31. 12. 2002., i dospijevaju za uplatu s danom isplate plaće,

2.


ako se ta plaća ne isplati do 15. siječnja 2003. doprinos za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje obračunava se od najniže osnovice 1.800,00 kuna s dospijećem na taj dan,

3.


kod primitaka od druge samostalne djelatnosti i primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih izvan radnog odnosa za koji je rad ili djelo obavljeno do 31. prosinca 2002. godine, doprinosi se ne obračunavaju. Isplatitelji su obvezni u ovim slučajevima posjedovati dokaze o obavljenom radu odnosno djelu,

4.


kod primitaka za rad učenika i studenata preko ovlaštenih posrednika pri zapošljavanju, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi i na način propisan do 31. prosinca 2002. godine, uz uvjet da je rad učenika i studenata i obavljen do toga dana i da isplatitelji o tome posjeduju dokaze.


Nadležne ispostave Porezne uprave će s ovim mišljenjem upoznati obveznike doprinsoa sa svoga područja.
Povratak na prethodnu stranicu