Opći porezni zakon - Temeljne odredbe
Broj klase:410-01/09-01/417
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 12.03.2009
Tumačanje pojma čelnik poreznog tijela

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured zatražio je tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08), odnosno da li se u odredbama Općeg poreznog zakona, npr. članak 118, 119. i 136, kao na čelnika poreznog tijela misli na ministra financija ili državnog tajnika ravnatelja Carinske uprave ili pročelnika carinarnice.

 

Članak 3. Općeg poreznog zakona propisuje pojam poreznog tijela pod kojim se smatra: tijelo državne uprave, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza. Unutarnji ustroj državnih tijela, njihov djelokrug i način upravljanja propisuju posebni propisi te Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine broj 43/05, 114/05, 14/06, 138/06, 127/07, 14/08, 27/08 i 29/09) uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija, nazive upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja.

 

U smislu odredbi članka 3. navedene Uredbe, upravne organizacije u sastavu Ministarstva i ustrojstvena jedinica osnovane posebnim zakonima jesu: Porezna uprava, Carinska uprava, Financijska policija, Financijski inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca. Sukladno odredbi članka 58. stavka 1. navedene Uredbe, radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Središnji ured i carinarnice. Nadalje je odredbom članka 94. stavcima 1. i 3. navedene Uredbe propisano da ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom, dok upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama upravljaju čelnici utvrđeni Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine broj 43/2001 i 8/2004).

 

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine broj 67/01) uređuje ustrojstvo, djelokrug, obavljanje poslova i upravljanje carinskom službom, ovlaštenja carinskih službenika, ovlaštenja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi s poslovima carinske službe, te posebnosti u pravima, obvezama i odgovornosti ovlaštenih carinskih službenika pri obavljanju poslova carinske službe (članak 1. navedenog Zakona). Odredbom članka 2. stavka 1. navedenog Zakona propisano je da poslove carinske službe obavlja Carinska uprava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija. Sukladno odredbi članka 6. navedenog Zakona, carinskom upravom upravlja ravnatelj.

 

Slijedom citiranih odredbi proizlazi da je državni tajnik ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske čelnik poreznog tijela koje obavlja poslove koji ulaze u propisani djelokrug Carinske uprave Republike Hrvatske. Pri tom vrijedi istaći da odredbe Općeg poreznog zakona također propisuju mogućnost da pojedine odluke, kao primjerice odluke o izuzeću službenika poreznog tijela donosi čelnik ustrojstvene jedinice poreznog tijela: voditelj ili čelnik neposredno više ustrojstvene jedinice.

 

Povratak na prethodnu stranicu