Opći porezni zakon - Ostalo
Broj klase:410-19/05-01/184
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.09.2005
Kaznena odgovornost poreznog obveznika - mišljenje
Od poduzeća "A" d.o.o. primili smo upit u svezi kažnjavanja poreznog obveznika kod kojeg je utvrđeno da je ostvario veći dohodak od onog koji je prijavljen u poslovnim knjigama.
Člankom 170. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 127/00, 86/01 i 150/02) definiran je porezni prekršaj kao povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana ovim Zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza.
 
Člankom 171. stavkom 1. točkom 3. Općeg poreznog zakona propisano je da će se kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 200.000,00 kuna onoga tko knjiženja i druga evidentiranja u poslovnim knjigama ne obavlja potpuno ili točno ili pravodobno ili uredno (članak 55. stavak 1.). Stavkom 2. propisano je da će se novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovornu osobu poreznog obveznika - pravne osobe za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 27. Za navedene prekršaje učinjene u povratu u roku dvije godine poreznom obvezniku se može uz novčanu kaznu izreći i zaštitnu mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti.
 
Člankom 286. Kaznenog zakonika (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 50/00 -USRH, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04, 84/05) propisano je tko s ciljem da on ili druga pravna ili fizička osoba izbjegne potpuno ili djelomično plaćanje poreza, doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, drugih propisanih doprinosa ili davanja, daje lažne podatke o zakonito stečenim dohocima, o predmetima ili o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa ovakvih obveza, ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmet, ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje ovakvih obveza, koje je po zakonu dužan prijaviti, a iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi deset tisuća kuna, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi tristo tisuća kuna, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 
Člankom 8. Kaznenog zakonika propisano je da kazneni postupak za kaznena djela pokreće Državno odvjetništvo u interesu Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Iznimno, za određena kaznena djela može se zakonom propisati da se kazneni postupak pokreće privatnom tužbom ili da Državno odvjetništvo pokreće kazneni postupak povodom prijedloga.
 
Slijedom navedenog, Porezna uprava provodi prekršajni postupak i kažnjavanje za porezne prekršaje koji su propisani Općim poreznim zakonom i posebnim propisima o pojedinim vrstama poreza, a kazneni postupak za kaznena djela pokreće Državno odvjetništvo.
 
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu