Opći porezni zakon - Ovršni postupak
Broj klase:410-01/11-01/317
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 15.09.2011
Obračun kamata u postupku poreznog nadzora

Vezano za upit odvjetnika“A“, koji se odnosi na obračun zateznih kamata na iznos manje obračunanog poreza u postupku inspekcijskog, odnosno poreznog nadzora, te mogućnost osporavanja izračuna kamate putem žalbe i visinu iznosa koji je Porezna uprava ovlaštena naplatiti po poreznom rješenju o nadzoru, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.

 

O postupanju vezano za obračun zateznih kamata na obveze utvrđene u postupku poreznog nadzora, Središnji ured Porezne uprave već je zauzeo stajalište u odgovoru klasa: 410-01/09-01/1999, ur. broj: 513-07-21-01/10-2 od 11. ožujka 2010. godine. Stoga upućujemo na stajališta koja je ovo tijelo zauzelo u navedenom odgovoru, čiju presliku dostavljamo u privitku.

 

U dijelu u kojem se predmetni upit odnosi na mogućnost osporavanja izračuna kamate, ovdje treba istaći da porezni obveznik putem žalbe može osporavati zakonitost i pravilnost poreznog rješenja donesenog u postupku poreznog nadzora u cijelosti ili djelomično, iz svih žalbenih razloga. Slijedom navedenog, porezni obveznik u žalbi može osporavati porezno rješenje jer smatra da nije zakonito ili pravilno obračunana kamata, pri čemu ne mora detaljno obrazlagati svoju tvrdnje, već je dovoljno samo da naznači zašto smatra da kamata nije zakonito ili pravilno obračunana, npr. da nije jasno za koje razdoblje i primjenom koje stope je kamata obračunana ili zato što smatra da ne postoji pravna osnova za obračun kamate.

 

U smislu odredbe članka 128. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 i 18/11), konačno porezno rješenje koje je donijelo nadležno porezno tijelo u postupku inspekcijskog nadzora, predstavlja ovršnu ispravu temeljem koje se provodi ovrha. Porezno tijelo provodi ovrhu radi prisilne naplate dospjelog poreznog duga, što znači iznosa po osnovi manje obračunanog poreza te zateznih kamata. Kao što je već istaknuto u odgovoru koji je priložen u privitku, u slučaju kada se tijekom poreznog nadzora utvrdi razlika porezne obveze, kamata se obračunava od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio dužan platiti pa do dana uplate kamate, pri čemu se smatra da su porezi i kamate plaćeni danom kad je banka kod koje se vode uplatni računi primila uplatu. 

 

Molimo da s odgovorom upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu