Opći porezni zakon - Plaćanje poreza i kamata
Broj klase:410-01/09-01/1999
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 11.03.2010
Obračun zateznih kamata na novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora

Vezano za upit Područnog ureda Z. o postojanju obveze obračunavanja zateznih kamata na novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora, u nastavku odgovaramo.

 

Prema podacima iz upita proizlazi da je sporno obračunavaju li se zatezne kamate na novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora od dana pisanja zapisnika do dana izvršnosti poreznog rješenja u slučaju kada je prije izvršnosti poreznog rješenja izdano rješenje o osiguranju naplate kojim se poreznom obvezniku zabranjuje raspolaganje sredstvima na žiroračunu. Naime, temeljem navedenog rješenja banka s žiroračuna poreznog obveznika na poseban račun izdvaja sredstva kojima ne može raspolagati porezni obveznik, ali ista do dana izvršnosti navedenog poreznog rješenja nisu isplaćena na račun državnog proračuna. Kako se porezni obveznici žale na kamatu obračunatu nakon zabrane raspolaganja sredstvima na žiroračunu, to Područni ured Z. moli odgovor postoji li obveza Odjela za nadzor za obračunavanjem zatezne kamate do dana izvršnosti poreznog rješenja.

 

Plaćanje poreza i kamata po osnovi poreza propisuje Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08; u nastavku: OPZ) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine.

 

U smislu propisanog odredbama OPZ-a, ako se tijekom poreznog nadzora utvrdi razlika porezne obveze, kamata se obračunava od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio dužan platiti (članak 116. stavak 7. OPZ-a). Porez i kamate po osnovi poreznog duga uplaćuju se na propisane uplatne račune putem banke te se porezi i kamate smatraju plaćenima danom kad je banka  kod koje se vode uplatni računi primila uplatu (članak 113. stavci 1. i 2. OPZ-a). Na bitno istovjetan način obračunavanje i plaćanje zateznih kamata propisivale su i odredbe prethodno važećeg Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 127/00, 86/01 i 150/02) koji je važio u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2008. godine.

 

Na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine broj 117/01) ministar financija ovlašten je propisati koji se računi Republike Hrvatske i drugi računi otvaraju i vode u Hrvatskoj narodnoj banci te sadržaj pojedinih elemenata naloga za plaćanje poreza i drugih javnih prihoda, rokove i način provedbe tih naloga. Temeljem danog zakonskog ovlaštenja, ministar financija donio je Naredbu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini (Narodne novine broj 157/09 i 9/10) kojom su propisani uplatni računi prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, kao i način uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanje njihovih korisnika.  

 

U smislu propisanog citiranom odredbom članka 113. stavak 1. i 2. OPZ-a jasno proizlazi da se porezi i kamate smatraju plaćenima tek onog dana kada je uplatu primila banka kod koje se vode propisani uplatni računi, te se prije toga trenutka ne može smatrati da su porezi i kamate plaćeni.

 

Slijedom svega navedenog proizlazi da za obračun zateznih kamata nije odlučno donošenje rješenja o osiguranju naplate kojim se poreznom obvezniku zabranjuje raspolaganje sredstvima na žiroračunu, već je odlučno s kojim danom je uplatu na ime poreza primila banka kod koje se vode propisani uplatni računi jer se u smislu citiranih propisa tek s tim danom može smatrati da je plaćanje izvršeno.

 

Ako se tijekom poreznog nadzora utvrdi razlika porezne obveze, zatezna kamata se počinje obračunavati od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio dužan platiti te pravna osnova za obračun zateznih kamata postoji do dana kada banka primi uplatu na uplatni račun propisan naredbom koju donosi  ministar financija o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

 

U skladu s člankom 112. OPZ-a, ako se temeljem provedenog poreznog nadzora utvrdi da postoji osnova za izmjenu porezne obveze, tada porezno tijelo donosi porezno rješenje na temelju činjenica navedenih u zapisniku i u dopunskom zapisniku o poreznom nadzoru. U poreznom rješenju poreznom obvezniku se utvrđuje: iznos novoutvrđene porezne obveze, iznos zateznih kamata koje su obračunate i dan do kojeg su zatezne kamate obračunate u postupku poreznog nadzora te se poreznom obvezniku daje nalog da sam izvrši obračun daljnjih zateznih kamata za razdoblje od prvoga slijedećeg dana nakon dana do kojeg su obračunate zatezne kamate poreznim rješenjem pa do dana plaćanja utvrđene porezne obveze.          

Povratak na prethodnu stranicu