Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-01/10-01/781
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 22.09.2010
Postupanje po ugovoru o zakupu poslovnog prostora koji nije prijavljen Poreznoj upravi
Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Split o postupanju u slučaju kad porezno tijelo stekne saznanje o postojanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Imotskom,  koji su dana 17. travnja 2003. godine sklopili fizička osoba kao najmodavac i pravna osoba kao najmoprimac, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Prema podacima iz predmetnog upita, porezno tijelo je postupajući po zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko – dalmatinske, Odjela organiziranog kriminala od 13. studenog 2009. godine, prilikom prikupljanja podataka i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje za razdoblje od 2000. do 2009. godine kod poreznog obveznika utvrdilo da je isti kao najmodavac sklopio navedeni ugovor o zakupu poslovnog prostora, da je propustio prijaviti davanje u najam poslovnog prostora po navedenom ugovoru te nije prijavio ostvareni dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren u razdoblju od 24. travnja 2003. godine do 1. svibnja 2006. godine iako je to bio dužan učiniti prema Zakonu o porezu na dohodak. Porezna uprava, Područni ured Split postavlja upit je li u takvom slučaju dužna obračunati obvezu poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za razdoblje od 2003. do svibnja 2006. godine za koju su saznali u postupku prikupljanja podataka i utvrđenja činjenica u siječnju 2010. godine ili je od 1. siječnja 2010. godine nastupila relativna zastara za utvrđivanje porezne obveze.
 
Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, u nastavku: OPZ) propisuje poreznu zastaru odredbama članka 94. do članka 96. a ako OPZ-om nije drukčije propisano, na poreznu zastaru supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o obveznima odnosima.
 
Obzirom na predmetni upit, ovdje treba istaći da porezno tijelo u pravilu utvrđuje zastaru prava na utvrđivanje ili naplatu poreza po zahtjevu poreznog obveznika radi utvrđivanja zastare, pri čemu nije odlučno kako je porezni obveznik nazvao svoj zahtjev (npr. prigovor zastare, zahtjev za utvrđivanjem zastare i slično).
 
U smislu propisanog odredbom članka 104. stavka 2.  OPZ-a, porezni nadzor može se obavljati za razdoblje za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze, pri čemu se navedenu odredbu treba primjenjivati na slučajeve u kojima je nesporno da je zastara počela teći te da je protekao rok za nastupanje zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, primjerice kada su protekli propisani rokovi za nastupanje zastare po poreznoj obvezi za čiji je nastanak porezno tijelo imalo saznanja bilo temeljem podnesene porezne prijave, bilo temeljem izvršene dostave ugovora odnosno isprave o pravnom poslu od strane ugovaratelja ili trećih osoba, temeljem činjenica utvrđenih poreznim nadzorom kod trećih osoba ili na neki drugi način. Naime, u smislu poreznih propisa, porezno tijelo je dužno provesti postupak radi utvrđivanja porezne obveze ne samo u slučaju kada je za nastanak porezne obveze saznalo putem podnesene porezne prijave, nego i u slučajevima kada za nastanak porezne obveze sazna na bilo koji drugi način, primjerice putem dostave ugovora kojeg je predmet oporezivi pravni posao od strane trećih osoba.
 
Slijedom navedenog, u slučaju ako je radi utvrđivanja porezne obveze potrebno provesti porezni nadzor pa porezno tijelo nesporno utvrdi da je zastara počela teći te da je protekao propisani rok za nastupanje zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, tada je dužno postupiti sukladno članku 104. stavka 2. OPZ-a.
 
Ako radi utvrđivanja porezne obveze nije potrebno provođenje poreznog nadzora, tada je po ugovoru o zakupu poslovnog prostora potrebno provesti postupak radi utvrđivanja poreza, a ako porezni obveznik istakne prigovor zastare porezno tijelo je dužno ispitati osnovanost njegovog prigovora te o istom odlučiti rješenjem u kojem će dati jasno i potpuno obrazloženje za svoju odluku o postavljenom prigovoru.
 
Imajući u vidu odredbe članka 207. OPZ-a o poreznim prekršajima, ovdje također treba istaći da je porezno tijelo dužno poduzeti potrebne mjere radi pokretanja prekršajnog postupka pred nadležnim tijelom protiv osobe koja ne prijavi činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze u zakonskom roku, odnosno protiv poreznog obveznika koji ne podnese poreznu prijavu poreznom tijelu u propisanom roku.
Povratak na prethodnu stranicu