Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-23/05-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 14.10.2005
Prekid zastare
U svezi upita Obrtničke komore županije A o nastanku zastare prava na naplatu komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, u nastavku odgovaramo:
 
Člankom 90. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći.
 
Člankom 91. Općeg poreznog zakona propisano je da se tijek zastare prekida svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku. Tijek zastare prekida se svakom radnjom poreznog obveznika dostavljeno na znanje poreznom tijelu radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.
 
Člankom 92. Općeg poreznog zakona propisano je da apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.
 
Slijedom navedenog, prekid zastare prava na naplatu duga komorskog doprinosa nastaje samo ako je poreznom obvezniku pravovremeno (u roku od tri, odnosno šest godina) dostavljeno na znanje da postoji dug komorskog doprinosa (npr. opomena, rješenje o ovrsi, rješenje o pljenidbi pokretnih stvari radi naplate duga). Obrazac KD kojim se utvrđuje nova obveza komorskog doprinosa za tekuću godinu ne smatra se pismenom kojim se prekida tijek zastare duga komorskog doprinosa iz prethodnih godina.
Povratak na prethodnu stranicu