Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-01/02-02/29
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.03.2002
Osoba A, Oroslavje, mišljenje
U svezi vaše zamolbe da damo mišljenje od kada se računa zastarni rok prava na naplatu poreza koji je utvrđen za 1994. godinu, odnosno da damo mišljenje o nastupu apsolutne zastare prava na naplatu poreza na dohodak osobe A iz Oroslavja, zbog pravilnog postupanja po zahtjevu stranke za otpis duga, nastavno odgovarano.
 
Člankom 90. stavak 4. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj 127/00) propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate, troškove ovrhe i novčanu kaznu.
 
Odredbom članka 92. toga zakona propisano je da apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi puta teći.
 
Iz priloga spisu vidljivo je da je poreznoj obveznici A obveza poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 1994. godinu utvrđena rješenjem Ispostave od 22.11. 1995. godine.
 
Slijedom navedenog, a u skladu s citiranim propisom, protekom 1995. godine, odnosno od 1. siječnja 1996. godine počeo je teći rok apsolutne zastare prava na naplatu porezne obveze utvrđene osobi A. Apsolutna zastara prava na naplatu poreznog duga za 1994. godinu nastupila je protekom šest godina, a to je 31. 12. 2001. godine.
 
Činjenica da se ovršni postupak za dug osobe A vodi protiv njenog sina, osobe B, koji je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske ne utječe na nastupanje roka apsolutne zastare.
 
Pravo na naplatu poreznog duga zastarijeva protekom roka apsolutne zastare osim, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» broj 53/91, 93/91) kad Porezna uprava u postupku ovrhe radi naplate poreznog duga stekne pravo zaloga ili hipoteke na određenoj pokretnoj odnosno nepokretnoj stvari, tada pravo na naplatu poreznog duga ne zastarijeva, odnosno može ga se u svako doba naplatiti iz prodaje stvari na kojoj postoji pravo zaloga ili hipoteke.
 
Iz navedenog slijedi ukoliko Porezna uprava u ovršnom postupku nije stekla pravo zaloga ili hipoteku na određenoj pokretnoj ili nepokretnoj stvari nastupila je apsolutna zastara za naplatu poreznog duga osobe A zapljenom žiro računa osobe B.
Povratak na prethodnu stranicu