Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:410-01/06-01/179
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.03.2006
Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju
U svezi upita poreznog obveznika HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 o zakonitosti čuvanja primljenih računa i ustale knjigovodstvene dokumentacije bitne za utvrđivanje i poreza samo u skeniranom obliku na nositelju podataka elektroničkog zapisa bez čuvanja originalnih isprava, uz uvjet da su skenirani dokumenti raspoloživi unutar roka te da se u svakom trenutku mogu učiniti čitljivima, u nastavku odgovaramo:
 
Odredbama članka 55. stavka 2. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisane je da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. Smatra se daje isprava za knjiženje uredna kad se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava ona koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.
 
Odredbom članaka 7. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05) propisano je da se knjigovodstvene isprave čuvaju kao izvorne isprave, na nositelju podataka elektroničkog zapisa, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način.
 
Odredbom članaka 33. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04 i 90/05) propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako ovaj Zakon ne određuje drukčije.
 
Međutim, odredbama članka 80. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 55/04, 77/04 i 153/05) propisano je da se računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju računima u smislu odredbe članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04 i 90/05) i članka 75. ovoga Pravilnika.
 
Budući da se računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju računima u smislu odredbe članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, niti naknadno tiskani ulazni računi arhivirani na elektronskom mediju ne mogu se smatrati vjerodostojnim ispravama za knjiženje u poslovnim knjigama.
 
Sukladno navedenom, ulazni računi dobavljača za isporučena dobra i obavljene usluge, temeljem kojih se može ostvariti pravo na odbitak pretporeza, moraju sadržavati podatke propisane člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a njihov sadržaj potrebno je čuvati u izvornom obliku.
 
Ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju porezni obveznici mogu čuvati na nositelju podataka elektroničkog zapisa, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način.
Povratak na prethodnu stranicu