Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:410-01/03-01/1049
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 12.11.2003
Vođenje računovodstva putem Interneta
U svezi upita poreznog obveznika "A" o mogućnosti vođenja računovodstva puteni Interneta i čuvanja dokumentacije u podružnici u Zagrebu, u nastavku odgovaramo:
Svaki je poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, tako da u njima budu vidljivi njegovi poslovi i stanje njegove imovine. Knjigovodstvo mora biti takvo da trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne događaje i stanje društva.
 
Odredbama članka 55. stavka 7. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se poslovne knjige i druge evidencije moraju voditi u skladu s načinom oporezivanja poreznog obveznika. Knjige i druge evidencije mogu se voditi i na nosačima podataka, ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju načelima urednoga knjigovodstva. Kod evidencija koje se vode samo prema poreznim propisima način vođenja mora odgovarati svrsi koju evidencije trebaju ispuniti za oporezivanje. Pri vođenju knjiga i drugih evidencija na nosačima podataka mora se osigurati da podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivima.
 
Odredbama članka 55. stavka 8. Općeg poreznog zakona propisano je da se poslovne knjige i druge evidencije s pripadajućom dokumentacijom moraju voditi i čuvati na način da su dostupne poreznim tijelima i to:
1. u poslovnim prostorijama ili, ako nema poslovnih prostorija, u stanu poreznog obveznika, ili
2. kod opunomoćenika ili
3. kod osobe koja za poreznog obveznika vodi poslovne knjige.
 
Ako porezni obveznik može osigurati podatke, knjiženjem poslovnih promjena putem Interneta, prema navedenim odredbama Općeg poreznog zakona primjenjujući i odredbe članaka 3. i 8. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 90/92) koje propisuju sadržaj knjigovodstvene isprave i oblik vođenja poslovnih knjiga, smatra se da vodi knjigovodstvo koje odgovara načelima urednoga knjigovodstva.
Povratak na prethodnu stranicu