Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/11-01/430
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 15.09.2011
Postupanje povodom prijedloga za mirenje

Područni ured „A“ obratio se ovom tijelu s upitom o postupanju povodom dopisa  Hrvatske udruge poslodavca (HUP) i uz dopis proslijeđenog prijedloga za pokretanje postupka mirenja.

 

Predmetnim dopisom HUP izvješćuje Područni ured „A“, Ispostavu „B“ o tome da se HUP-u obratio građevinski obrtu „C“, vlasnika „D“, s prijedlogom za pokretanje postupka mirenja, radi rješavanja spora u postupku s ministarstvom kao protustrankom u vezi poreznog duga, te moli Područni ured „A“ Ispostavu „B“ da se izjasni da li prihvaća prijedlog u danom roku. Prijedlog za pokretanje postupka mirenja nalazi se priložen uz predmetni dopis. Iz predmetnog prijedloga za provođenje postupka mirenja proizlazi da vlasnik obrta „D“ kao predlagatelj moli da se zanemare dodatne kamate u odnosu na redovne kamate, što navodi u kratkom opisu predmeta spora. 

 

U konkretnom slučaju je odlučno da se prema podacima iz priložene dokumentacije ne može zaključiti da se predmetni prijedlog odnosi na pravne odnose koji mogu biti predmetom postupka mirenja.

 

Pravo na naplatu poreza i kamata koje ima porezno tijelo u porezno - dužničkom odnosu predstavlja pravo iz porezno - dužničkog odnosa na koje se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 i 18/11) i prisilnih propisa, te se ne može smatrati pravom o kojem sudionici porezno - dužničkog odnosa (porezno tijelo, porezni obveznik, porezni jamac) mogu slobodno raspolagati.

 

Odredbe Općeg poreznog zakona i drugih propisa propisuju obračun i plaćanje kamata na iznos manje ili više plaćenog iznosa javnog davanja, te mogućnost otpisa duga koji uključuje i zatezne kamate po osnovi javnog davanja. U smislu zakonskih odredbi, porezni obveznik može svoj zahtjev za otpisom duga po osnovi javnog davanja u cijelosti ili djelomično (dakle i u dijelu po osnovi zateznih kamata), dostaviti ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili boravištu, odnosno sjedištu. Porezna uprava je ovlaštena donijeti rješenje o otpisu duga po osnovi javnog davanja samo ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za vršenje otpisa, što se mora nesporno utvrditi u svakom pojedinom slučaju.     

 

Slijedom svega navedenog, jasno proizlazi da nema zakonskog osnova za prihvaćanje prijedloga za pokretanje postupka mirenja kojeg podnosi porezni obveznik kao predlagatelj radi otpisa duga po osnovi javnog davanja u cijelosti ili djelomičnog, obzirom da se radi o zahtjevu za čije su rješavanje meritorne odredbe prisilnih propisa.  

Povratak na prethodnu stranicu