Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/10-01/855
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-3
Zagreb, 19.10.2010
Zahtijev za preknjiženje dugovanja po ortačkom ugovoru

Vezano za upit Područnog ureda Zagreb da li se dugovanja po osnovi poreza i doprinosa za radnike koja su nastala prije pristupanja ortačkom ugovoru mogu preknjižiti s jednog OIB-a na drugi, obzirom da je porezni obveznik istupio iz obrta i podnio zahtjev za preknjiženje poreznog duga, u nastavku odgovaramo. U predmetnom upitu, između ostalog, navodi se da je porezni obveznik bio registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem rješenja Ureda za gospodarstvo. Temeljem ugovora o ortakluku obrtu je pristupio ortak, nakon čega je sklopljen ugovor o istupanju iz zajedničkog obrta te je porezni obveznik istupio iz obrta. Prema ugovoru o zajedničkom obavljanju obrta, ortak koji ulazi u zajednički obrt preuzima na sebe sva dugovanja koja postoje na dan istupanja iz ortaštva, kao i dugovanja koja su nastala i prije njegova pristupanja ortačkom ugovoru.  

 

Porezni obveznik je svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. Odredbe o odgovornosti Općeg poreznog zakona (Narodne novine 147/08, u nastavku: OPZ,  propisuju pod kojim uvjetima i u kojem opsegu uz poreznog obveznika i druge osobe mogu odgovarati za ispunjenje obveza iz porezno – pravnog odnosa, uključujući i opseg odgovornosti preuzimatelja gospodarske cjeline i odgovornost poreznog jamca (članak 29. i članak 30. OPZ-a).

 

U konkretnom slučaju je odlučno da su predmetna dugovanja nastala po osnovi poreza i doprinosa, što znači da radi o dugovanjima po osnovi javnih davanja za koje je posebnim poreznim zakonima propisano tko je obveznik plaćanja tih poreza i doprinosa. Odredbe posebnih poreznih zakona kojima je propisano tko je obveznik plaćanja javnih davanja su prisilne naravi, što znači da ih   ugovorne strane ne mogu mijenjati odredbama ugovora.      

 

Međutim, odredbe ugovora mogu biti od utjecaja na vršenje naplate duga po osnovi javnih davanja. Sporazumom (ugovorom) između stjecatelja obrta i otuđitelja, stjecatelj obrta može preuzeti odgovornost za porezni dug otuđitelja obrta kao jamac platac, u kojem slučaju porezno tijelo može zahtijevati ispunjenje za ugovorom preuzeti porezni dug bilo od poreznog obveznika - otuđitelja, bilo od stjecatelja kao jamca platca ili od obojice u isto vrijeme sukladno propisanom člankom 30. stavkom 2. OPZ-a u vezi s člankom 111. stavkom 3. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 i 41/08).

 

Ako prilikom prijenosa gospodarske cjeline ugovor između stjecatelja obrta i otuđitelja ne sadrži odredbu o preuzimanju plaćanja poreznog duga od strane stjecatelja, stjecatelj odgovara kao porezni jamac sukladno popisanom člankom 29. i člankom 30. stavkom 1. OPZ-a.

 

Zaključno vrijedi istaći da Porezna uprava nema mogućnosti utvrđivanja poreznog obveznika suprotno odredbama posebnih zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza i osoba koja je dužna platiti poreznu obvezu, niti izvan zakonom propisanih mogućnosti može vršiti preknjižavanja duga poreznog obveznika na treće osobe. Međutim, treća osoba može odgovarati za porezni dug poreznog obveznika kao porezni jamac ili jamac platac, o čemu Porezna uprava vodi računa prilikom vršenja naplate poreznog duga te je Porezna uprava ovlaštena pozvati osobu koja jamči za porezni dug poreznog obveznika na plaćanje poreznog duga.     

Povratak na prethodnu stranicu