Opći porezni zakon - Porezno-pravni odnos
Broj klase:410-01/10-01/1715
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 29.09.2010
Aktiviranje ePorezne temeljem punomoći dobivenih od klijenata

Vezano za upit društva „A.“ d.o.o. o aktiviranju ePorezne temeljem punomoći dobivenih od klijenta, koje su sastavljene kod odvjetnika i ovjerene kod javnog bilježnika, u nastavku odgovaramo.

 

U okviru skupa usluga pod nazivom ePorezna, porezni obveznici mogu brže i jednostavnije izvršavati određene obveze i radnje putem Interneta, pri čemu se porezni obveznici moraju pridržavati uvjeta za korištenje koji su objavljeni na službenim web stranicama Porezne uprave.

 

Osim osobno, ePorezna omogućava poreznom obvezniku davanje ovlaštenja drugoj osobi da u njegovo ime koristi usluge koje su podržane u okviru ePorezne: popunjavanje i slanje određenih elektroničkih obrazaca poreznih prijava te obavljanje uvida u porezno-knjigovodstvenu karticu.

 

Sukladno propisanom odredbom članka 15. stavcima 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08; u nastavku: OPZ), porezni obveznik može imati opunomoćenika pod kojim se u smislu OPZ-a smatra osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku. 

 

U smislu propisanog člankom 36. stavkom 1. Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09; u nastavku: ZUP), koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a, za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom, pri čemu radnje koje u postupku poduzima opunomoćenik, u granicama dane punomoći, imaju pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka. Osoba ovlaštena za zastupanje stranke dužna je podnijeti dokaz o ovlasti za zastupanje stranke, a ako su zakonom propisani i dodatni uvjeti za oblik ovlasti, ovlast mora biti dana prema tim uvjetima.

 

U okviru ePorezne opunomoćenik može za poreznog obveznika obavljati: popunjavanje i elektroničko slanje određenih obrazaca poreznih prijava te obavljanje uvida u porezno-knjigovodstvenu karticu, pri čemu opunomoćenik svoje ovlaštenje na zastupanje poreznog obveznika u okviru ePorezne temelji na valjano sastavljenoj punomoći.

 

Iz preslike punomoći koja je priložena uz predmetni upit proizlazi da se radi o punomoći koja nema vremenskog ograničenja te istom opunomoćitelj daje posebno ovlaštenje opunomoćeniku da prema Poreznoj upravi može u njegovo ime i korist poduzimati niz radnji, što uključuje: potpisivanje svih potrebnih obavijesti, obrazaca, izvješća, te primanje pismena i obavijesti Porezne uprave, te opće ovlaštenje opunomoćeniku da može obavljati i sve druge poslove vezane uz aktivnosti nabrojane u prethodnim stavcima. Po opsegu ovlaštenja danih opunomoćeniku smatramo da takva punomoć ispunjava potrebne pretpostavke i za zastupanje poreznog obveznika u okviru opisanih usluga koje trenutno podržava ePorezna.

 

Zaključno vrijedi istaći da je službena osoba poreznog tijela u svakom pojedinom slučaju dužna utvrditi da li podnesena punomoć u pisanom obliku u cijelosti ispunjava tražene pretpostavke za zastupanje poreznog obveznika u okviru usluga koje podržava ePorezna pa ako utvrdi da podnesena punomoć ima nedostataka, ovlaštena službena osoba dužna je uputiti podnositelja da u primjerenom roku ukloni uočene nedostatke i dostavi valjano sastavljenu punomoć.   

Povratak na prethodnu stranicu