Opći porezni zakon - Porezno-pravni odnos
Broj klase:410-01/10-01/512
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 14.04.2010
Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona

Vezano za vaš upit kojim tražite mišljenje je li sukladno poreznim propisima da u sklopu izdavanja odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja za konačni izvoz robe na temelju komercijalnih isprava, odgovorna osoba za provedbu pojednostavnjenog postupka nije zaposlena kod podnositelja zahtjeva, uz koji upit prilažete presliku punomoći tvrtke „A“ d.o.o. iz P., u nastavku odgovaramo.

 

Sukladno propisanom odredbom članka 15. stavcima 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08; u nastavku: OPZ), porezni obveznik može imati punomoćnika pod kojim se u smislu OPZ-a smatra osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku. 

 

U smislu propisanog člankom 36. stavkom 1. Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09; u nastavku: ZUP), koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a, za punomoćnika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom, pri čemu radnje koje u postupku poduzima punomoćnik, u granicama dane punomoći, imaju pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka. Osoba ovlaštena za zastupanje stranke dužna je podnijeti dokaz o ovlasti za zastupanje stranke, a ako su zakonom propisani i dodatni uvjeti za oblik ovlasti, ovlast mora biti dana prema tim uvjetima.

 

Slijedom citiranih odredbi OPZ-a i ZUP-a proizlazi da se za punomoćnika može odrediti svaka potpuno poslovno sposobna osoba osim one koja se bavi nadripisarstvom, a u slučaju ako su  posebnim propisom utvrđeni i drugi uvjeti za oblik punomoći, punomoć mora biti dana prema tim dodatnim uvjetima.  

Povratak na prethodnu stranicu