Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/09-01/786
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 12.10.2009
Postupak prisilne naplate komunalne naknade
Vezano za upit Odvjetničkog društva 'A' o primjeni odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Općeg poreznog zakona u postupku prisilne naplate komunalne naknade koju provodi sama jedinica lokalne samouprave (općina), u nastavku odgovaramo.

 

Podnositelja upita zanima da li jedinica lokalne samouprave od nadležnog ureda Porezne uprave može dobiti podatke o otvorenim računima dužnika plaćanja komunalne naknade kod banaka, radnom mjestu dužnika, odnosno podatak o poslodavcu konkretnog dužnika, eventualno drugoj njegovoj imovini iz koje se u ovršnom postupku može naplatiti dužni iznos komunalne naknade u slučaju kada jedinica lokalne samouprave sama provodi prisilno izvršenje odnosno ovrhu temeljem izvršnog rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit koji upućuju na primjenu Općeg poreznog zakona

 

Obveza poreznog tijela na čuvanje porezne tajne propisana je odredbom članka 8. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08; u nastavku: OPZ) koji propis je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. U skladu s propisanim odredbom članka 8. stavka 1. OPZ-a, porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku, te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže.

 

Podaci na koje se odnosi predmetni upit, tj. podaci o otvorenim računima kod banaka, radnom mjestu i poslodavcu te imovini kojom raspolaže fizička i pravna osoba, predstavljaju podatke s kojima Porezna uprava raspolaže za potrebe obavljanja poslova koji su joj stavljeni u nadležnost Zakonom o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04) i drugim propisima. Slijedom navedenog proizlazi da se ne radi o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidencije u smislu pozitivnih propisa koji uređuju djelokrug Porezne uprave, već o podacima iz evidencija koja vode druga tijela ili pravne osobe i koja te podatke dostavljaju Poreznoj upravi radi vođenja poreznih postupaka.

 

Obzirom da se predmetni upit odnosi na dostavu podataka kojima Porezna uprava raspolaže vezano za porezne postupke koje vodi, to proizlazi da se radi o podacima koje je Porezna dužna čuvati kao poreznu tajnu sukladno propisanom člankom 8. stavkom 1. OPZ-a.

 

Odredbom članka 8. stavcima 5. i 6. OPZ-a propisano je u kojim slučajevima se smatra da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena, o čemu odlučuje nadležno porezno tijelo u svakom pojedinačnom slučaju povodom postavljenog zahtjeva za dostavom podataka. Međutim, u slučaju koji navodi podnositelj upita, samo temeljem okolnosti koje ističe podnositelj u predmetnom upitu, ne bi se moglo zaključiti da Porezna uprava dostavom podataka ne vrijeđa obvezu čuvanja porezne tajne.

 

Vezano za dio upita o primjeni odredbi članka 16.b Ovršnog zakona i mogućnost da se jedinica lokalne samouprave, kada sama provodi postupak prisilne naplate, koristi navedenom odredbom Ovršnog zakona radi pribave podataka, ovdje treba istaći odredbu članka 3. Zakona o Poreznoj upravi slijedom koje proizlazi da Porezna uprava nije nadležna za davanje odgovora na upit u ovom dijelu.

 

Molimo vas da s odgovorom upoznate podnositelja upita: Odvjetničko društvo 'A'

Povratak na prethodnu stranicu