Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-20/06-01/100
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 08.01.2007
Obveza dostave podataka javnim bilježnicima
U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Split o obvezi dostave podataka o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina u svezi s ostavinskim postupkom prema zahtjevu javnobilježničkog ureda, u nastavku odgovaramo:
Člankom 8. stavkom 3. točkom 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka.
Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj 69/97, 26/00 i 153/02) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana.
Člankom 62. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, i 59/01, 190/03 - pročišćeni tekst i 199/03) propisano je da su ministarstva i državne upravne organizacije dužni međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć u svom djelokrugu, dostavljati obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike, usklađivati planove rada, osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe za pitanja od zajedničkog interesa, priređivati zajednička stručna savjetovanja te podsticati i ustrojavati i druge oblike međusobne suradnje.
Člankom 241. stavkom 1. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, broj 48/03) propisano je da javni bilježnici kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku sukladno odluci suda o povjeravanju i odredbama ovoga Zakona. Člankom 246. stavkom l. Zakona o nasljeđivanju propisano je da za rad javnog bilježnika kao sudskog povjerenika važe propisi kao za sudove ako Zakonom o nasljeđivanju nije drukčije propisano.
Slijedom navedenog, ispostave Porezne uprave utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju. Samo iznimno ako tržišna vrijednost nije realno iskazana, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina. Stoga Porezna uprava, temeljem zahtjeva pravosudnih tijela i javnih bilježnika, ne procjenjuje tržišne vrijednosti nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu