Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/01-01/1125
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 03.01.2002
Grad Sisak - vijećničko pitanje
U dopisu klasa: 410-01/01-01/135, ur. broj: 513-07-03/01-2 od 11. prosinca 2001. godine dostavili ste upit Grada Siska. Na upit Grada Siska, a koji je vezan na pitanje vijećnika, da li smo u mogućnosti dostaviti podatke o imovnom stanju članova i predsjednika trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska, u nastavku odgovaramo.
 
Odredbom članka 12. Zakona o zaštiti i tajnosti podataka («Narodne novine» broj 108/96), propisano je da su službena tajna podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela, a koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.
 
Člankom 8. stavkom 1. točkom 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj 127/00), propisano je da su službene osobe, koje su uključene u porezni postupak, dužne kao poreznu tajnu čuvati činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku, te identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani. U stavku 2. istog članka propisano je da je obveza čuvanja porezne tajne povrijeđena ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave.
 
Prema članku 8. stavku 3. Općeg poreznog zakona obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena:
- ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku, bitne za
njegov odnos prema poreznom obvezniku,
- ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnim za oporezivanje
društva,
- ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
- ako se iznose podaci uz pisani pristanak osoba na koju se ti podaci odnose.
 
Iz naprijed navedenog slijedi da Porezna uprava ne može objavljivati činjenice za koje je saznala u obavljanju poslova iz svog djelokruga, jer bi time povrijedila obavezu čuvanja porezne tajne. Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena samo u slučajevima iz članka 8. stavka 3. Općeg poreznog zakona.
Povratak na prethodnu stranicu