Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/01-01/1122
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 02.01.2002
Pitanje vijećnika A Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u vezi s objavljivanjem poreznih kartica državnih dužnosnika
U svezi vašeg dopisa klasa: 021-01/01-01/13, ur. broj: 2181/1-1-01-10 od 21. studenoga 2001. godine u kojem navodite vijećničko pitanje vijećnika A koji traži od Vlade Republike Hrvatske da naredi Poreznoj upravi da na kraju godine objavi porezne kartice svih ministara, zamjenika i pomoćnika ministara, čelnika državnih tijela uprave te tajnika Vlade, u nastavku odgovaramo.
 
Porezna uprava kao javno tijelo dužna se u obavljanju poslova iz svog djelokruga pridržavati odredbi Zakona o zaštiti i tajnosti podataka («Narodne novine» broj 108/96). Odredbom članka 12. Zakona o zaštiti tajnosti podataka propisano je da su službena tajna podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela, a koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.
 
Obveza čuvanja porezne tajne propisana je Općim poreznim zakonom («Narodne novine» broj 127/00). U članku 8. stavku 1. točka 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona navedeno je da su službene osobe, koje su uključene u porezni postupak, dužne kao poreznu tajnu čuvati činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku, te identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani. U stavku 2. istog članka propisano je da je obveza čuvanja porezne tajne povrijeđena ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave.
 
Prema članku 8 stavku 3. Općeg poreznog zakona obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena :
- ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku, bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,
- ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnim za oporezivanje društva,
- ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
- ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose.
 
Institut porezne tajne štiti poreznog obveznika i osigurava njegove interese koji bi mogli biti ugroženi ili bi za poreznog obveznika mogla nastati moralna ili materijalna šteta. U poreznom postupku porezni obveznik dužan je poreznom tijelu dostaviti potpune i točne podatke na temelju kojih se utvrđuje porezna obaveza. Iznošenjem tih podataka, osim što se poreznom obvezniku može nanijeti šteta, bilo bi povrijeđeno i načelo dobre vjere, te bi nestalo međusobnog povjerenja između poreznih obveznika i poreznog tijela.
U skladu s pozitivnim pravnim propisima Porezna uprava obvezatna je čuvati poreznu tajnu, te ne smije iznositi činjenice koje je saznala u poreznom postupku, tako ni javno objavljivati porezne kartice pojedinih poreznih obveznika. Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena samo u slučajevima iz članka 8. stavka 3. Općeg poreznog zakona.
Povratak na prethodnu stranicu