Opći porezni zakon - Postupak poreznih tijela
Broj klase:410-01/08-01/806
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 13.10.2009
Postupanje po zahtjevu za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi

Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Z. za dodatno objašnjenje o postupanju po zahtjevu odvjetnika 'A' kao punomoćnika osobe 'B'., u nastavku dajemo slijedeći odgovor.

 

Iz dokumentacije koja je u kopiji dostavljena uz predmetni upit proizlazi da je dana 17. lipnja 2008. godine Porezna uprava, Područni ured Z. zaprimila zahtjev osobe 'B' zastupane po imenovanom odvjetniku za pokretanje postupka obračuna i zaduženja poslodavca u poreznom knjigovodstvu te poduzimanja mjera za prisilnu naplatu dužnih iznosa doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza, te je imenovanoj podnositeljici na zahtjev odgovorilo dopisom pod oznakom Klase: 410-01/2008-01/1202 od 19. lipnja 2008. godine. Vezano za navedeni dopis od 19. lipnja 2008. godine, osoba 'B' je po imenovanom odvjetniku kao punomoćniku dostavila Poreznoj upravi, Područnom uredu Z. zahtjev za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi, u kojem navodi kako je obaviještena da isto tijelo povodom podnesenog zahtjeva ne može postupati, pri čemu joj je dostavljeno mišljenje Ministarstva financija od 11. prosinca 2006. godine za slučaj osobe 'C' . Nadalje ističe da je podnošenjem zahtjeva inicirala upravni postupak, da se zahtjevi ne mogu rješavati obavijestima već u formi zaključaka i  rješenja te predlaže da se povodom podnesenog zahtjeva provede odgovarajući upravni postupak i donese rješenje. Pri tome se poziva na izložena stajališta u mišljenju Ministarstva financija od 11. prosinca 2006. godine.

 

Postupanje poreznih tijela po zahtjevu stranaka propisano je odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08; u nastavku: OPZ), a sukladno propisanom člankom 4. OPZ-a, ako OPZ-om nije uređeno drugačije, na postupanje poreznih tijela primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

 

U smislu propisanog odredbama članka 123. i članka 124. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 103/96; u nastavku ZUP), koje porezno tijelo primjenjuje u vezi s člankom 4. OPZ-a, upravni postupak pokreće nadležno porezno tijelo po službenoj dužnosti ili u povodu zahtjeva stranke. Nadležno porezno tijelo pokreće postupak po službenoj dužnosti kad to određuje zakon ili na zakonu utemeljen propis i kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba radi zaštite javnog interesa pokrenuti upravni postupak.

 

Vezano za navode iz zahtjeva podnositeljice, ovdje treba istaći odredbu članka 125. stavka 2. ZUP-a u skladu s kojom ako nadležno porezno tijelo u povodu stavljenog zahtjeva stranke nađe da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka, tada je porezno tijelo dužno donijeti o tome zaključak, protiv kojeg je dopuštena posebna žalba. Naime, porezno tijelo dužno je omogućiti podnositelju zahtjeva osporavanje odluke poreznog tijela o odbacivanju ili odbijanju njegovog zahtjeva.

 

Međutim, samo temeljem podataka iz predmetnog upita i priložene dokumentacije, ne može se zaključiti da po navedenom zahtjevu osobe 'B' nema uvjeta za pokretanje postupka, obzirom na postojanje javnog interesa u postupcima koje porezno tijelo vodi radi utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza te odredbe članka 27. OPZ-a i propisa o porezu na dohodak sukladno kojima poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine odgovara kao jamac platac za porez koji je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati u ime i za račun druge osobe.

Povratak na prethodnu stranicu