Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-01/06-01/1050
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 08.11.2006
Može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište

 

Primili smo vaš dopis u kojem tražite mišljenje može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište te u nastavku odgovaramo kako slijedi.

Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine", broj:117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina.

Porez na neizgrađeno građevno zemljište općinski je ili gradski porez i prihod je proračuna općine odnosno grada koji su ga svojom odlukom propisali. Riječ je o opcijskom porezu čije uvođenje ovisi o potrebama jedinica lokalne samouprave, odnosno, zakonskim odredbama općinama ili gradovima dana je ovlast da u okviru svog samoupravnog djelovanja propišu:

-    hoće li svojom odlukom uvesti porez na neizgrađeno građevno zemljište,

-     visinu poreza od 1,00 do 5,00 kuna po četvornom metru neizgrađenog građevnog zemljišta

-     oslobođenja i olakšice od plaćanja navedenog poreza

-     obračun i način plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište.

Nadalje, člankom 41. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, broj: 59/01) propisano je da županija, općina ili grad mogu svojom odlukom, pored oslobođenja iz navedenog Zakona, propisati i druga oslobođenja i olakšice od plaćanja županijskih, općinskih ili gradskih poreza.

 

Shodno navedenom, Zakonom nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište za Republiku Hrvatsku odnosno tijela državne uprave. Ako isto oslobođenje nije predviđeno ni odlukom jedinice lokalne samouprave, Republika Hrvatska je obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Ministarstvo financija - Porezna uprava ne može mimo postojećih zakonskih odredbi propisati oslobođenja od plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu