Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-20/04-01/137
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.07.2005
Smatra li se sagrađeno temelje neizgrađenim građevnim zemljištem
Na upit Općine Karlobag smatra li se neizgrađenim građevnim zemljištem, glede utvrđivanja porez na neizgrađeno građevno zemljište, zemljište na kojem je porezni obveznik na temelju građevne dozvole sagradio temelje 1997.godine, koje i danas stoje na predmetnom zemljištu, u nastavku odgovaramo.
Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, dalje: Zakon) propisano je da općine ili gradovi, između ostalih poreza, mogu uvesti i plaćanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Odredbama Zakona propisano je tko su obveznici plaćanja poreza, što se smatra neizgrađenim građevnim zemljištem, te donja i gornja granica u kojima se propisuje plaćanje poreza. Općina ili grad, obzirom da se radi o tzv. opcijskom porezu, svojom odlukom propisuje obvezu plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište. U odluci kojom se propisuje uvođenje poreza na neizgrađeno građevno zemljište, općina ili grad propisuje visinu poreza obzirom na elemente sadržane u članku 38.m stavak 2. Zakona, te obračun i način plaćanja poreza u skladu s člankom 38.n stavak 1. Zakona. Kako se radi o vlastitim prihodima općina ili gradova, člankom 41. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, broj: 59/01) dana je mogućnost općinama ili gradovima da, u odluci kojom propisuju plaćanje poreza, propišu i druga oslobođenja i olakšice od plaćanja poreza ovisno o posebnosti svog područja.
Člankom 38.1. Zakona, propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem, prema odredbama Zakona, smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina.
člankom 3. Odluke o porezu na neizgrađeno građevno zemljište Općine Karlobag (Županijski glasnik, broj 18/01), propisano je da neizgrađeno građevno zemljište prestaje biti neizgrađeno danom konačnosti akta o građenju.
Shodno navedenom, gradovi ili općine na temelju dane ovlasti svojim odlukama propisuju uvođenje poreza na neizgrađeno građevno zemljište, kao i obračun i način plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Zemljište na kojem su sagrađeni temelji na temelju građevne dozvole, ne bi se mogli smatrati zemljištem na kojem je izgrađena građevina u smislu članka. 38.1 stavka 2. Zakona. Međutim, člankom 3. Odluke o porezu na neizgrađeno građevno zemljište Općine Karlobag, propisano je da zemljište prestaje biti neizgrađeno građevno zemljište, glede utvrđivanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište, danom konačnosti akta o građenju. Obzirom na navedeno danom konačnosti akta o građenju predmetno zemljište na koje se odnosi akt o građenju, u skladu s odredbama navedene Odluke, prestaje biti neizgrađeno građevno zemljište.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu