Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-27/03-01/1
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.06.2003
Neizgrađeno građevno zemljište
Na upit Područnog ureda Požege, o tome što se smatra neizgrađenim građevinskim zemljištem, je li potrebno da na tom zemljištu bude dostupna infrastruktura, izgrađen prilaz, te da li grad/općina mora imati razrađen prilaz po zonama, u nastavku odgovaramo.
Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj:117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina.
Prema članku 38.m porez na neizgrađeno građevno zemljište se plaća po četvornom metru neizgrađenog građevnog zemljišta, dok visinu poreza na neizgrađeno građevno zemljište propisuje svojom odlukom općina ili grad, ovisno o lokaciji, veličini i drugim okolnostima bitnim za korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta.
Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište dužni su ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se neizgrađeno građevno zemljište nalazi, dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljišta.
Shodno navedenom, zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Što znači da je za utvrđivanje poreza bitno da se zemljište nalazi unutar granica građevnog područja naselja. Pri tome nije mjerodavna katastarska kultura, već da je riječ o zemljištu unutar građevnog područja. Grad/općina svojom odlukom propisuje visinu poreza ovisno o lokaciji, veličini i drugim okolnostima bitnim za korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta, što znači da će grad ili općina svojom odlukom propisati način utvrđivanja i plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište na području primjerice zelene površine, industrijske zone i slično zbog nemogućnosti korištenja navedenog zemljišta. Temeljem dostavljenih podataka od strane poreznih obveznika, kao i temeljem ostalih dobivenih saznanja od jedinica lokalne samouprave, nadležne ispostave Porezne uprave donose rješenja o utvrđivanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Člankom 89. stavak 1. točka 6. Zakona propisane su kazne odredbe za pravne i fizičke osobe koje ne dostave podatke za utvrđivanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište.
Povratak na prethodnu stranicu