Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-01/02-01/414
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 03.03.2003
Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta
Na upit osobe A, o tumačenju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz pojam neizgrađenog građevnog zemljišta, u nastavku odgovaramo.
Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj:l 17/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina.
Prema članku 13. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 30/94, 68/98 i 61/00) među dokumente prostornog uređenja spadaju i Prostorni planovi i to: Prostorni plan županije i Grada Zagreba, Prostorni plan područja posebnih obilježja, Prostorni plan uređenja općina i grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja.
Člankom 23. Zakona propisano je da prostorni plan općine ili grada utvrđuje uvjete za uređenje općinskog i gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini odnosno gradu. Prostornim planom može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja na teritoriju općine, odnosno grada.
Prema članku 26. Zakona Generalni urbanistički plan donosi se za naselja u kojima je sjedište tijela županija, Grada Zagreb te druga naselja koja imaju više od 15.000 stanovnika. Urbanistički plan uređenja općine ili grada donosi se za naselja odnosno dijelove naselja koja su sjedište gradova, za naselja odnosno dijelove naselja registrirane kao povijesne

urbanističke cjelina i njime se utvrđuju osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselja odnosno dio naselja, prometnu odnosno uličnu i komunalnu mrežu te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.
Shodno navedenom, neizgrađeno građevno zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, bez obzira da li postoje Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja. Navedeno proizlazi iz odredaba Zakona o prostornom uređenju prema kojem ako postoji Prostorni plan uređenja općine i grada, moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu, bez obzira da li postoje ostali planovi. Izuzetno u slučaju kada bi se prostornim planom utvrdila obveza izrada plana užeg područja, bez izrađenog plana užeg područja nije moguće ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno započeti gradnju.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu