Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-27/03-01/3
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.02.2003
Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta
Na upit Grada Hrvatske Kostajnice, da li se smatraju neizgrađenim građevinskim zemljištem čestice unutar građevnog područja a koje su označene kao katastarske kulture tipa «oranica», «voćnjak», «vinograd» i slično, u nastavku odgovaramo.
Člankom 38.1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj:l 17/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina.
Shodno navedenom, neizgrađeno građevno zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, bez obzira koje su katastarske kulture navedena zemljišta.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu