Gradski i općinski porezi - Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-01/02-01/952
Urudžbeni broj:513-07/07-3
Zagreb, 10.01.2003
Utvrđivanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište
Na upit Osobe A., o utvrđivanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, te o odgodnom djelovanju žalbe, nastavno odgovaramo.
Člankom 38.l. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj:117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01 i 117/01) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište moraju prema članku 38.n. stavak 2. Zakona, nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljišta.
Člankom 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj: 127/00 i 86/01) propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije i čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Prema članku 2. stavak 1. Zakona javnim davanjima smatraju se porezi, carine, pristojbe i doprinosi.
Člankom 56. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarstvene djelatnosti, odnosno promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom. Navedene činjenice porezni obveznici trebaju podnijeti u roku od 30 dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja. Člankom 171. stavak 1. točka 10. Zakona propisane su novčane kazne kojom će se kazniti onoga tko ne prijavi činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze u zakonskom roku.
Člankom 165. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano je da žalba odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi. Iznimno, od navedenog, prema stavku 2. članka

165. Zakona, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog akta koji je donijet na temelju podataka koje je porezni obveznik sam naveo u poreznoj prijavi.
Shodno navedenom, obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište, moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljišta do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, prema članku 38.n. stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište, koji u propisanom roku ne prijave podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljište kaznit će se novčanom kaznom
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu