Gradski i općinski porezi - Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-01/03-01/472
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 08.05.2003
Utvrđivanje gradskih poreza
Na upit Grada Hrvatska Kostajnica, o primjeni odredaba Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave sklopljenog u veljači 1997. godine između Grada Hrvatska Kostajnica i Ministarstva financija Republike Hrvatske, te o dostavi podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, u nastavku odgovaramo.
Člankom 42. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, broj: 59/01) propisano je da Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom županijskih, općinskih ili gradskih poreza, na temelju propisa što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. Na temelju navedenog članka Zakona ministar financija u Narodnim novinama broj: 79/01 daje načelnu SUGLASNOST da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza, a temeljem propisa (odluke) što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave.
Točkom 3. Suglasnosti propisano je da će Porezna uprava obavljati utvrđivanje poreza na osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama i podataka koje su Poreznoj upravi dužne dostaviti nadležne županijske, općinske ili gradske službe.
Člankom 38.e stavak 2., člankom 38.k stavak 2. i člankom 38.n stavak 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisani su podaci koje porezni obveznici moraju dostaviti u svrhu utvrđivanja poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Obrasce prijava, za utvrđivanje navedenih poreza, porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim ispostavama Porezne uprave. Osim podataka navedenih u Zakonu porezni obveznici na prijavama popunjavaju i slijedeće podatke: naziv pravne osobe- ime i prezime, sjedište/prebivalište i matični broj, jer su navedeni podaci potrebni za utvrđivanje navedenih poreza.
Shodno navedenom, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i davanjem načelne Suglasnosti Porezna uprava će obavljati poslove utvrđivanja poreza ako je na to ovlasti svojim propisom predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili lokalne samouprave. Što znači, da se stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, više ne primjenjuju ranije sklopljeni Ugovori, već predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili lokalne samouprave svojim propisom može prenijeti na Poreznu upravu poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza. Ukoliko Porezna uprava obavlja navedene poslove, u svrhu utvrđivanja poreza potrebno je dostaviti sve relevantne podatke za utvrđivanje poreza, pa i matični broj poreznog obveznika.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu