Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-20/08-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 07.03.2008
Porez na kuće za odmor - utvrđivanje korisne površine

Primili smo upit poreznog obveznika "A" iz Zagreba, u kojem navodi da posjeduje kuću za odmor, na kojoj nisu izvršeni završni radovi na jednoj etaži kuće. Budući da mu je rješenjem utvrđen porez na kuću za odmor za ukupnu površinu kuće, traži pojašnjenje pojma korisna površina kuće za odmor, kao osnovice za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj:117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Člankom 36. stavak 1. istog Zakona propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Prema odredbi članka 74. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06.), korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju.

Shodno navedenom, porez na kuće za odmor utvrđuje se po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je tumačenje i izračunavanje korisne površine stana ili druge samostalne prostorije. Nadalje, jedinice lokalne samouprave mogu svojim odlukama o gradskim i općinskim porezima, kojim određuju uvođenje poreza na kuće za odmor, propisati i način utvrđivanja korisne površine kuće za odmor. Ujedno napominjemo da se kuća za odmor, prema citiranim odredbama Zakona,smatra svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što mnimalno podrazumjeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija te postojanje sanitarnog čvora.

 

Povratak na prethodnu stranicu