Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-20/05-01/78
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.11.2005
Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću
Na proslijeđeni upit porezne obveznice "A", postoji li obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću koja je i spomenik kulture, te postoji li obveza plaćanja poreza na kuće za odmor ako se na istoj prijavi prebivalište, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Odredbom članka 35. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Prema članku 37. Zakona, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti, na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina. Pod kućama za odmor koje se ne mogu koristiti smatraju se kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, te zbog starosti i trošnosti. Prema članku 37. stavak 4. Zakona, općina ili grad može svojom odlukom propisati i druga oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.
Radi utvrđivanja radi li se o kući za odmor bitno je utvrditi koristi li se povremeno ili sezonski, a pri tome prijava prebivališta nije relevantan dokaz o činjenici da se predmetna kuća koristi za stalno stanovanje, već je potrebno dokazati da se u navedenoj kući uistinu živi. U tu svrhu tijelo nadležno za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, koristi sva dokazna sredstva kako bi utvrdilo služi li kuća za stalno stanovanje ili se koristi povremeno ili sezonski, primjerice: da li se tijekom godine plaćaju samo paušalni troškovi režija ili su režije povećane tijekom cijele godine, ili gdje su zaposleni vlasnici odnosno mogućnost putovanja na posao ako stvarno stalno stanuju u navedenoj kući i slično.
Shodno navedenom, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor. Odredbama Zakona predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor koje se zbog starosti i trošnosti ne mogu koristiti. Zakonom nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor koje su stare, ali se mogu koristi, kao ni za kuće za odmor koje su spomenik kulture. Ako isto oslobođenje nije ni predviđeno odlukom jedinice lokalne samouprave, porezna obveznica ne ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor. Ministarstvo financija - Porezna uprava ne može mimo postojećih zakonskih odredaba osloboditi poreznog obveznika od plaćanja poreza na kuće za odmor.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu