Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-15/03-01/18
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.10.2003
Prebivalište - osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor
Na upit Građanina, je li obveznik poreza na kuću za odmor i to za kuću na kojoj ima uredno prijavljeno prebivalište i koju jedino ima u vlasništvu na području Republike Hrvatske, jer u kući povremeno boravi iz razloga što je poslom vezan za inozemstvo, u nastavku dogovaramo.
Člankom 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski.
Prema presudi Upravnog suda broj: Us-10997/1999 od 31. siječnja 2002., opravdana odsutnost zbog rada u drugom mjestu odnosno zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje.
Shodno navedenom, kućom za odmor smatra se zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Opravdana odsutnost zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje ako vlasnik kuće na toj adresi ima prijavljeno prebivalište. Da bi kuća, za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, imala status kuće koja se koristi povremeno odnosno sezonski, potrebno je prethodno utvrditi ima li vlasnik kuće na toj adresi prijavljeno prebivalište ili ne odnosno ima li prijavljeno prebivalište na nekoj drugoj adresi. Kako porezni obveznik ima uredno prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi kuća, nema osnove da se ta kuća smatra kućom za odmor.
Povratak na prethodnu stranicu