Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-15/02-01/11
Urudžbeni broj:513-07/02-2
zAGREB, 05.12.2002
Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba
Na upit Jedinstvenog upravnog odjela Općine A, o postupanju glede dostavljenih prigovora za koje nije plaćena upravna pristojba poreznog obveznika B u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 1999., 2000. i 2001. godinu, nastavno odgovaramo.
Člankom 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00 i 86/01) koji se primjenjuje od 01. siječnja 2001. godine, propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama zakona nije uređeno drukčije. Člankom 161. Zakona propisano je postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi, dok je člankom 162. Zakona propisano da o žalbi protiv poreznog akta kojeg je donijelo prvostupanjsko porezno tijelo odlučuje nadležno drugostupanjsko porezno tijelo određeno zakonom.
Do stupanja na snagu Općeg poreznog zakona, organi državne uprave i drugi državni organi rješavajući u upravnim stvarima primjenjivali su odredbe Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine« broj: 53/91). Navedenim Zakonom kao i Općim poreznim zakonom na identičan način uređeno je postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi poreznog obveznika.
Člankom 10. stavak 1.i 2. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj: 8/96 do 116/00) propisano je da ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba. Međutim, člankom 17. stavak 4. Zakona propisano je da ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije uručenja zatraženog rješenja. Kako dakle citirana odredba Zakona predviđa mogućnost donošenja rješenja, a da na žalbu nije plaćena upravna pristojba, prvostupanjsko tijelo dužno je dostaviti drugostupanjskom tijelu na rješavanje žalbu na koju nije plaćena upravna pristojba.

Shodno navedenom, prvostupanjsko tijelo koje zaprimi žalbu na koju nije plaćena upravna pristojba, a koja je dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a temeljem iste neće donijeti novo rješenje, dužno je proslijediti žalbu nadležnom drugostupanjskom tijelu na mjerodavno rješavanje. Pri tome potrebno je napomenuti da nije bitno kako je porezni obveznik nazvao podnesak, već je za postupanje po žalbi nužno da podnesak sadrži podatke o žalitelju, podatke o poreznom aktu koji se pobija i potpis žalitelja.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu