Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-15/02-01/9
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 02.07.2002
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor-potvrda o prebivalištu
Na upit grada Hrvatska Kostajnica, o obvezi plaćanja poreza na kuću za odmor, na kojoj vlasnici imaju prijavljeno prebivalište, nastavno odgovaramo.
Sukladno članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Odredbama članka 35. stavak 2. navedenog Zakona kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski.
Prema presudi Upravnog suda broj: Us-1932/99-6 od 15.veljače 2001.godine, samo uvjerenje o prebivalištu nije relevantan dokaz o činjenici da se predmetna kuća koristi za stalno stanovanje, već je potrebno dokazati da se u navedenoj kući uistinu živi.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu