Gradski i općinski porezi - Porez na potrošnju
Broj klase:410-19/03-01/306
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.09.2003
Promet vina
Na upit pravne osobe, postoji li obveza plaćanja poreza na potrošnju na promet vina obzirom da se prema odredbama Zakona o vinu, vino više ne smatra alkoholnim pićem već prehrambenim proizvodom, u nastavku odgovaramo.
U Narodnim novinama broj: 147/03 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02), kojim je izvršeno nomotehničko usklađenje odredaba navedenog Zakona sa Zakonom o vinu.
Povratak na prethodnu stranicu