Gradski i općinski porezi - Prirez porezu na dohodak
Broj klase:410-01/03-01/1208
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 22.12.2003
Plaćanje prireza porezu na dohodak
U svezi upita gospodina "A" o načinu obračunavanja i plaćanja prireza porezu na dohodak ako je prebivalište poreznog obveznika u Novalji, a boravište u Zagrebu, u nastavku odgovaramo:
Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o fmanciranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća se po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.
Člankom 37. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.
Člankom 37. stavkom 4. Općeg poreznog zakona propisano je da uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za odredivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.
Slijedom navedenoga, ako porezni obveznik ima prebivalište u Novalji, a boravište u Zagrebu gdje je i zaposlen, prirez porezu na dohodak plaća prema mjestu boravišta, dakle po stopi od 18% prema članku 9. Odluke o gmdskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Grad Zagreb) (Narodne novine, broj 87/01 i 103/01-ispravak).
Povratak na prethodnu stranicu