Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/03-01/406
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-12
Zagreb, 27.02.2006
Administrativno i tehničko osoblje misija

Područni ured Sisak postavio je upit jesu li članovi Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj oslobođeni godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila prema članku 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Prema članku 18. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinca, diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja te na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnosti za  prijevoz umrlih i taksi službu.

Dakle prema odredbama navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila između ostalog ne plaća se na vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja. Prema odredbama Bečke konvencije o diplomatskim osobama, diplomatskim osobljem smatraju se članovi osoblja misije koji imaju diplomatski status.

Člankom XI. Memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju izaslanstva „Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi“ u Republici Hrvatskoj između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju određuje se da izaslanstvo i članovi izaslanstva te članovi njihovih obitelji , koji čine dio njihovih odnosnih kućanstava, uživat će na teritoriju Republike Hrvatske isti status, privilegije i imunitete, koje Vlada Republike Hrvatske odobrava diplomatskim predstavništvima i diplomatskom osoblju akreditiranom u Republici Hrvatskoj te članovi njihove obitelji koji čine dio njihovih odnosnih kućanstava, u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.

Prema članku 140. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 41/01) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Shodno navedenom prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porez na cestovna motorna vozila između ostalih ne plaća ni strano diplomatsko osoblje, odnosno porez na cestovna motorna vozila prema odredbama navedenog Zakona ne plaćaju članovi osoblja misije koji imaju diplomatski status. Nadalje kako su prema odredbama Ustava Republike Hrvatske samo međunarodnu ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, po pravnoj snazi iznad zakona, smatramo da prateće odnosno administrativno i tehničko osoblje misija, koje nema diplomatski status, nije oslobođeno od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Napominjemo da smo o našem mišljenju pismeno izvijestili Ministarstvo vanjskih poslova dopisom Klasa: 410-19/03-01/406, Ur.broj: 513-07-21-01/04-4 od 26. listopada 2004..

Povratak na prethodnu stranicu