Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/03-01/279
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 25.07.2003
Mjesto plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Na upit KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, o tome plaća li se porez na cestovna motorna vozila, prema županiji u kojoj je registrirano cestovno motorno vozilo, u slučajevima kada se cestovno motorno vozilo registrira u županiji u kojoj je sjedište poslovne jedinice, dok je sjedište pravne osobe u drugoj županiji, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 6. Zakona porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište ili prebivalište obveznika tog poreza.
Člankom 19. stavkom 4. i 5. Zakona propisan je način plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, pa se u stavku 5. članka 19. Zakona navodi da županija može svojom odlukom propisati da se porez na cestovna motorna vozila plaća pri registraciji vozila.
Člankom 39. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 - ispr. i 150/02) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište upisano u sudski registar ili drugi registar ili upisnike.
Shodno navedenom, pripadnost poreza na cestovna motorna vozila propisana je člankom 19. stavak 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema kojem je porez na cestovna motorna vozila prihod županije u kojoj je sjedište pravne osobe, dok se sjedištem pravne osobe smatra mjesto upisano u odgovarajući registar. Člankom 19. stavcima 4. i 5. propisuje se način plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, a ne pripadnost poreza. Stoga, nema pravne osnove da se porez na cestovna motorna vozila utvrđuje prema sjedištu poslovne jedinice.
Povratak na prethodnu stranicu